ความเห็น 3614

คำอธิบายลักษณะงาน

sompornp
IP: xxx.28.27.3
เขียนเมื่อ 

คุณบอยครับ

พี่อยู่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สนใจและติดตามการทำงานและการเสนอความคิดผ่านบล๊อก KM มีความรู้สึกว่าการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนในปัจจุบันต้องตามกระแสการเปลี่ยนแปลง ต้องพัฒนาตัวเอง และต้องหาความรู้อยู่ตลอดเวลา

ก็กำลังพยายามหาข้อมูลและจะนำมาใช้ในคณะของตัวเอง  แต่นโยบายของมหาวิทยาลัยด้านนี้ยังไม่ชัดเจน ดังนั้นระดับคณะก็ยังไม่ชัดเจน  แต่ระดับบุคลากรสายสนับสนุน ได้วางแผนเพื่อเตรียมการรองรับนโยบายที่จะเกิดขึ้น  ตอนนี้จึงเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน  แบ่งปันความรู้ระหว่างทีมงานสายสนับสนุน  และวางเป้าหมายว่าเมื่อทีมเรามีความพร้อม จะทำให้ยอมรับและการปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

ส่วนหนึ่งที่อยากรบกวนคุณบอยคือ พี่วางโครงการจะเสนอผู้บริหารในการปรับ JD ของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อที่จะปรับระบบประเมินต่อไปในอนาคต และโยงถึงการจัดทำขั้นตอนการทำงาน (Job module) การคิดภาระงาน ฯลฯ  ดังนั้น จึงอยากเห็นกระบวนการในการจัดทำ JD ของคณะสหเวชฯ ว่ามีขั้นตอนอย่างไร มีตัวอย่างให้ดูไหม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อจะได้นำมาปรับใช้กับโครงร่างที่ได้ทำเพื่อเสนอผู้บริหารค่ะ