การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านต่อแพ

ใยบัว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กิจกรรมโครงการการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน(CBT: Community Based Tourism)บ้านต่อแพ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นกิจกรรมที่ได้ร่วมดำเนินการกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ชุมชนเกิดความรัก หวงแหนและสืบสานความเป็นวัฒนธรรมอันงดงาม ตลอดจนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองให้มีคุณค่า โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน นอกจากนี้แล้วยังเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้เสริมแก่คนในชุมชน โดยเฉพาะในฤดูกาลท่องเที่ยวอีกด้วย จึงขอประชาสัมพันธ์ผ่านมายังกลุ่ม เพื่อเป็นอีกขวัญกำลังใจให้กับชุมชนแห่งนี้ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการอย่างเนื่องอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติต่อไป                                    


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนการสอนความเห็น (0)