งานของศูนย์อีริค

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เกริ่นนำ    ด้วยภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญที่สุดในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในสังคมโลก ปัจจุบันนี้ การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในประเทศไทยยังไม่บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานดังที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้ จะเห็นได้จากนักเรียนไทยมีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษตามระดับความรู้ที่ได้เรียนมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งปัญหานี้สาเหตุหนึ่งคือ ครุผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษจำนวนหนึ่งยังขาดความคล่องแคล่วและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ไม่สามารถเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียน และยังต้องพัฒนาในด้านเทคนิควิธีสอน เพื่อให้ครูได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เทคนิควิธีปฏิบัติ
           1.   จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ
           2.   ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
           3.   ประชุมผู้เกี่ยวข้องจัดเตรียมสื่อ เอกสาร และสถานที่จัดอบรม
           4.   ดำเนินการจัดอบรม
           5.   ประเมินผลและรายงานการอบรม

เอกสารอ้างอิง       คำสั่งให้ดำเนินการ ที่ ศธ 04115.0153/

บทเรียนที่ได้รับ    ศูนย์ ERIC สามารถจัดการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ตามโครงการ ทันตามกำหนดเวลา ประมาณผู้เข้ารับการพัฒนาครบถ้วน บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

คำสำคัญ(keywords) การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

วันส่งข้อมูล     26 กันยายน 2549

ผู้นำส่งข้อมูล      นางสุกัญญา  เพิ่มเกียรติกุล
                  ผู้จัดการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

สำนัก/หน่วย/กลุ่ม     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

โทรศัพท์       0895559045

E-mail    [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานศูนย์ERIC

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนห้องสอนศึกษา

หมายเลขบันทึก: 51883, เขียน: 26 Sep 2006 @ 11:31 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 10:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ปรบมือดังๆ เลยค่ะ