สืบเนื่องจากโครงการ “KM Workshop เพื่อพัฒนางานวิจัยและคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1” ตามที่ผมเคยบันทึกไว้ก่อนหน้านี้

  • ดูรายละเอียดโครงการ (Link)
  • ดูกำหนดการ (Link)
  • ดูรายการเอกสารประกอบการประชุม (Link)

         ผมขอสื่อสารให้ QA staff ที่ มน. พะเยา ทุกท่านช่วยกันเตรียมการดังนี้ครับ

         1. ผู้เข้าร่วมประชุมขอให้มีผู้แทนจากสำนักงานอธิการบดี (มน. พะเยา) จำนวน 2 คน และผู้แทนจากทุกสำนักวิชา จำนวนสำนักวิชาละ 1 คน เน้นว่าเป็นผู้ที่รับผิดชอบงาน QA ครับ

         2. ขอให้ผู้แทนจากทุกสำนักวิชาช่วยนำรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR/CAR/YAR) ของตนเองติดมือมาด้วย

         3. ขอให้ผู้แทนจากทุกสำนักวิชาช่วยจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ของสำนักวิชาตนเองมาด้วย

         ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ และกรณีที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ถามได้ที่ใต้บันทึกนี้ หรือโทรไปที่ QAU

         ขอบคุณอีกครั้งครับ แล้วพบกันที่ทรัพย์ไพรวัลย์

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.