ในการเรียนการสอน ถ้าให้นักเรียนได้ช่วยเหลือกัน ดูแลกัน คนเก่งช่วยสอนคนที่เรียนไม่เก่ง จะทำให้เกิดความรักและความสามัคคีกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ นักเรียนมีความรัก สามัคคีกัน