ข้าพเจ้าเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีประสบการณ์ในการสอนมาเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้ใช้กับการจัดการเรียนการสอน  ในการสอนเด็ก  ป.1 แต่ละครั้งมักจะพบกับปํญหาเวลาสอนไม่เพียงพอเนื่องจากเด็ก  ป.1 จะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นจะสนใจเรียนน้อยมากข้าพเจ้าจึงได้นำเทคนิคประสบการณ์ที่ตนเองมีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับเด็กคือการจัดการเรียนการสอนครูจะให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนและการทำงานจะให้ทำเป็นกลุ่มพร้อมทั้งมีการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการแข็งขันในกลุ่มและระหว่างกลุ่มให้นักเรียนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นฝึกแสดงออกและมีเกมส์การเล่มสอดแทรกหลังจากที่ได้นำเทคนิคดังกล่าวมาใช้นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนขึ้นและครูก็ใช้เวลาในการสอนน้อยลง