เกี่ยวกับบล็อก

ฉันสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนทั้งหมด 19 คน ฉันสอนทุกกลุ่มสาระ ฉันจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการสอน ผลการสอนนักเรียนมีความสุขในการเรียนและเข้าใจบทเรียนดีและสามารถควบคุมดูแลกันเองได้

ป้าย: เพ็ญวิภา