Happiness is All Around


เพราะการได้ครอบครองความสุข ไม่ได้หมายความว่าได้จับจองเป็นเจ้าของสรรพสิ่ง เพราะการได้ครอบครองความสุข ไม่ได้ขึ้นกับปริมาณสรรพสิ่งที่ได้จับจอง แต่ความสุขแท้นั้น เกิดด้วยการสัมผัสและรับรู้ด้วยจิตใจ ที่ผ่านแล้วผ่านไป โดยทิ้งความรู้สึก "สุ ข" ไว้ให้เพียงหวนคำนึงเ มื่ อ ค ว า ม สุ ข อ ยู่ ร า ย ล้ อ ม ตั ว เ ร า

ม า ก ม า ย

เ ร า เ พี ย ง ค ว้ า มั น ม า แ น บ ช ม

ปั ญ ห า อ ยู่ ที่ ว่ า เ ร า นั้ น จ ะ ม อ ง เ ห็ น เ ป็ น เ ช่ น ไ ร

.. มิ ใ ช่ ม อ ง เ ห็ น ห รื อ ไ ม่ ..

ม อ ง สุ ข ก็ สุ ข

ม อ ง ทุ ก ข์ ก็ ทุ ก ข์

ปั ญ ห า อ ยู่ ที่ ว่ า เ ร า มี วิ ธี ก า ร ม อ ง อ ย่ า ง ไ ร

.. ม อ ง เ พื่ อ ค้ น ห า ค ว า ม สุ ข ใ ห้ ไ ด้

ห รื อ แ ค่ เ พี ย ง เ ห็ น แ ล้ ว เ กิ ด ค ว า ม สุ ข ..
ห ล า ย ค รั้ ง ที่ เ ร า มั ก จ ะ พู ดเ ส ม อ ว่ า... ไ ม่ มี เ ว ล า

แ ม้ จ ะ ห า ค ว า ม สุ ข ใ ห้ กั บ ต น เ อ ง

อ า จ จ ะ จ ริ ง ... เ พ ร า ะ เ ร า พ ย า ย า ม ห า ค ว า ม สุ ข

ค ว า ม สุ ข ที่ พ ย า ย า ม ค้ น ห า จึ ง ถู ก บ ด บั ง

ด้ วย ข้ อ แ ม้ ที่ เ ร า ส ร้ า ง ขึ้ น
ฉั น ก็ ค ง เ ช่ น กั น

ที่ ดู เ ส มื อ น มี ค ว า ม สุ ข กั บ สิ่ ง ร อ บ ก า ย แ ล ะ ถ่ า ย ท อ ด ใ น มุ ม ที่ ง ด ง า ม อ อ ก ม า เ ส ม อ

แ ต่ ใ น ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง นั้ น ... ฉั น ทุ ก ข์ ใ จ เ ห ลื อ

เ พ ร า ะ ฉั น พ ย า ย า ม ก อ บ โ ก ย ค ว า ม สุ ข จ า ก สิ่ ง โ ส ม ม ที่ ถู ก ห ยิ บ ยื่ น ใ ห้

เ ฉ ก เ ช่ น ค น ที่ เ ปี่ ย ม ด้ ว ย ค ว า ม ล ะ โ ม บ

ฉั น ห ล ง อ ยู่ ใ น วั ง ว น นั้ น อ ยู่ น า น

ด้ ว ย ค ว า ม เ ข ล า
วั น นี้ ฉั น ก ลั บ ม า ต ร ง จุ ด เ ดิ ม อี ก ค รั้ ง

ด้ ว ย ค ว า ม ว่ า ง

ฉั น ก ลั บ พ บ ค ว า ม สุ ข ก ร ะ จั ด ก ร ะ จ า ย เ ต็ ม ไ ป ห ม ด

ฉั น ค่ อ ย ๆ เ ก็ บ เ กี่ ย ว มั น ไ ว้ ใ น ค ว า ม ท ร ง จำ ต า ม ส ม ค ว ร

เ พ ร าะ ก า ร ไ ด้ ค ร อ บ ค ร อ ง ค ว า ม สุ ข

 ไ ม่ ไ ด้ ห ม า ย ค ว า ม ว่ า ไ ด้ จั บ จ อ ง เ ป็ น เ จ้ า ข อ ง ส ร ร พ สิ่ ง

เ พ ร าะ ก า ร ไ ด้ ค ร อ บ ค ร อ ง ค ว า ม สุ ข 

ไ ม่ ไ ด้ ขึ้ น กั บ ป ริ ม า ณ ส ร ร พ สิ่ ง ที่ ไ ด้ จั บ จ อ ง

แ ต่ ค ว า ม สุ ข แ ท้ นั้ น

เ กิ ด ด้ ว ย ก า ร สั ม ผั ส แ ล ะ รั บ รู้ ด้ ว ย จิ ต ใ จ

ที่ ผ่ า น แ ล้ ว ผ่ า น ไ ป

โ ด ย ทิ้ ง ค ว า ม รู้ สึ ก " สุ ข " ไ ว้ ใ ห้ เ พี ย ง ห ว น คำ นึ ง


หมายเลขบันทึก: 517457เขียนเมื่อ 25 มกราคม 2013 21:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 มกราคม 2013 21:25 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ชอบมากค่ะ ได้ข้อคิด และมีความสุขที่ได้อ่านบทความดีๆ ค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี