ระลึกถึงจิตวิญญาณครู


PLA (Participatory Learning though Action ) เรียนรู้โลกและชีวิต พยาบาลปฐมภูมิ พยาบาล ม.อ.

ได้มีเวลาอ่านหนังสือ "คืนจิตวิญญาณให้ผืนดืน" ของท่านอาจารย์ระพี สาคริก ที่จัดพิมพ์ในวันครอบรอบวันเกิด 80 ปี ข้อความที่ประทับใจ สิ่งที่ได้รับรู้ และเห็นงานที่ท่านทำเกี่ยวกับการพัฒนาคน เกิดความรู้สึกเป็นอิสระ ได้มองสำรวจสิ่งที่ตนได้ทำมา บ้าง ก่อเกิดเป็นความภูมิใจและเชื่อมั่นแห่งตนและยอมรับตน หลังจากที่ให้การยอมรับคนอื่นๆมามากกว่า ยอมรับและชื่นชมตนเอง เห็นถึงความตั้งใจและความพยายามแห่งตนเสริมกำลังใจให้ตั้งสติ (เรียกหายาดม...แห่งสติ) พร้อมร่วมก้าวเดินจัดการศึกษาสู่แนวทางการับใช้สังคม อันเป็นจิตเดิมทีได้รับการหล่อหลอมในรั้วหมาวิทยาลัย

สิ่งที่ได้รับการส่งต่อทางความคิดจิตวิญญาณจากท่านอาจารย์รพี "สิ่งที่อยู่ในตำราก็ดี ในตัวครูก็ดี มันเป็นความจริงสำหรับตัวครูเอง หาใช่ความจริงสำหรับฉันไม่ จงอย่ายึดติดกับมัน จงหาความจริงของเราจากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จงทำอย่างมีความสุข ไม่ใช่ความอยากเด่น ครูคือผู้สอนคนจากการอุทิศสิ่งที่เป็นความจริงของชีวิต จากการปฏิบัติที่ผ่านมาด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างรู้เหตุ รู้ผล..."

เมื่อเดินเข้าสู่รั่วมหาวิทยาลัยในยุคนั้น ม้กมีแผ่นผ้าที่มีการสื่อสารไว้ให้เกิดการสะดุดความคิด

"เพียงหวังจะเฟื่องฟุ้ง ฤาจึงมุ่งมาศึกษา

เพียงเพื่อปริญญา เอาตัวรอดเท่านั้นฤา

แท้ควรสหายคิด และตั้งจิตร่วมยึดถือ

รับใช้ประชาคือ ปลายทางเราที่เล่าเรียน

ตบท้ายด้วย ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง

ฉันจึง มาหา ความหมาย

ฉันหวังเก็บ อะไร ไปมากมาย

สุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียว

ความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย แผนป้ายของการหาเสียงเลือกกรรมการสภานักศึกษา

" โดยนักศึกษา เพื่อนักศึกษา และนักศึกษาต้องมาก่อน" อะไรคือสิ่งที่นักศึกษาต้องการและต้องได้รับการตอบสนองก่อน คงต้องเข้าร่วมรับฟังการแถลงนโบาย ตามดูวิธีการหาเสียง ตามดูผู้ให้การสนับสนุนการจัดตั้งทีม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกระบวนการขัดเกลาและหล่อหลอมทางสังคม ในพื้นที่อิสระที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เลือกสรรทางเดินต่อไปสำหรับการก้าวไปรับใช้สังคม (สังคมในความหมายนั้นคืออะไร)

สังคมนี้ยังมีต้นแบบที่มีชีวิตให้เรียนรู้ ศึกษาและสะท้อนบทเรียนแห่งชีวิต การปรับตัวเรียนรู้โลกและใช้ชีวิตของแต่ละคนย่อมแตกต่าง การติดตามผลงานเจ้าของความคิดแต่ละท่านล้วนมีคุณค่า

"เวทีเรียนรู้โลกและชีวิต" จากรุ่น สู่รุ่น

สำหรับบทสรุปการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นบ้านเกิดที่ดำเนินมาตั้งแต่บทบาทนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน ลูกศิษย์ ลูกหลาน ที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตสำหรับตนเองที่มีเครือข่ายการเข้าถึงความรู้ได้ทั่วโลก ขณะเดียวกันก็ช่วยให้ถึงความจริงสูงสุดในชีวิ คือความสุขและความทุกข์ ภายใต้เงื่อนไขการรับรู้ ต่อกาย จิตใจ สังคมสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันตามห้วงเวลา

เป็นวิธีการเรียนรู้แบบร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผู้คนกับสังคมที่มีความหลากหลาย ที่เรียกว่าพหุวัฒนธรรม ขอเรียกสิ่งนี้ว่าวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม อย่าง PLA (Participatory Learning though Action ได้รับการจุดประกายจากท่าน ศ. นพ.ประเวศ วะสี ที่ใช้คำว่า Interactive Learning though Action )

จากวันนั้นถึงวันนี้ (พ.ศ 2521-พ.ศ.2559)

ตกผลึกเป็นบทเรียนสำหรับตนเองดังนี้

ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันพุ่ง

ฉันมุ่งมาหาความหมาย

ฉันหวังเป็นพยาบาลทั้งใจกาย

สิ่งที่ได้คือความหมาย"คุณค่าคน"

"พยาบาลคือกัลยาณมิตรของสังคม" ก็เพียงนี้ CARE @ SHARE

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทองใบ ปุญยานันต์ เสาเอกเสาแรกของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ ผู้ซึ่งนำปณิธานสู่การปฏิบัติ จากผลที่ท่านได้รับมาดังนี้" การศึกษาพยาบาล ให้ได้เห็น ได้เข้าถึงและเข้าใจสิ่งที่ท่านทำ ร่วมสานต่อสิ่งที่ท่านได้เริมต้น ด้วยตนเป็นผลผลิตโดยตรงที่เกิดจากความตั้งใจของท่านเพราะหากไม่มีสถาบันแห่งนี้รองรับความไฝ่ฝันที่ช่วยให้ก้าวมาถึงได้ ขณะนี้ก็อาจทำหน้าที่เป็นกระดูกสันหลังของแผ่นดิน ซึ่งแน่นอนคือสิ่งที่ได้พยายามร่วมสร้างความภูมิใจ มั่นใจและสานต่อด้วยการทำหน้าที่ด้วยการทรงธรรมแห่งอาชีพให้บริสุทธิ์กันไป เพื่อขัดเกลาตนเองตามที่เข้าใจ เข้าถึง และยกระดับจิตวิญญาณแห่งตนให้ได้รับรู้ด้วยตนเอง

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทองใบ ปุญยานันต์ เสาเอกรวมทั้งเสาหลักของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ ผู้ซึ่งนำปณิธานสู่การปฏิบัติ จากผลที่ท่านได้รับมาดังนี้" การศึกษาพยาบาลได้สร้างเจตนคติทีดีให้แก่ดิฉัน นอกจากความรู้ในวิชาชีพแล้วทำให้มีความคิดริเริ่มเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ช่วยบุคคลอื่นๆที่ไกลออกไปได้เข้าเรียนวิชาชีพพยาบาล ในสิ่งแวดล้อมหรือภูมิลำเนาของเขา ทำให้เยาวสตรีเหล่านั้นได้ศึกษาเล่าเรียนใกล้บ้านหรือในท้องถิ่นของตน ....และยังช่วยพัฒนาสุขภาพอนามัยและช่วยเหลือผู้ป่วยในจังหวัดใกล้เคียง..."

และวันนี้วันที่ 22 มกราคม 2556 เป็นวันที่มหาลัยจัดพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร และครอบครัว ที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งเป็นผู้มีเมตตาสละที่ดินให้ปลูกสร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ขอโอกาสนี้ร่วมแสดงความกตัญญูต่อท่านรวมทั้งผู้มีพระคุณทุกท่านที่ร่วมสร้างความเป็นสงขลานคริทร์ จากความซื่อสัตย์เสียสละ หากความศักดิ์สิทธิ์แห่งพลังของการทำหน้าที่ด้วยความบริสุทธ์ ซื่อสัตย์ กตัญญู ขอรวมพลังความดีเหล่านั้นส่งผลให้ ผู้ทำหน้าที่ต่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำหน้าที่ของความเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์ จงรักษ์ ภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ์ย์ เห็นทุกข์ร่วมของสังคมพร้อมร่วมทุกข์ร่วมสุข กับสังคมและร่วมนำพาสังคมสู่หนทางที่ถูกต้องร่วมกัน หนุนเสริม "เกษตรกรไทยคือความภูมิใจของแผ่นดิน" ด้วยการตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ยาดมเอง (ดมแล้ว...ชื่นใจจากเมตตาที่ได้รับ)

เคารพศรัทธาร่วมสร้างความดี ประโยชน์สุขนี้พร้อมมวลประชา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


หมายเลขบันทึก: 517096เขียนเมื่อ 22 มกราคม 2013 11:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 พฤษภาคม 2016 10:09 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (3)

ขอร่วมเทอดทูนครูของแผ่นดิน และครูเพื่อศิษย์ทุกท่านค่ะ

                           ..ครูทำให้ดู อยู่ให้เห็น ..

คุณค่าคน เกิดจากพื้นฐานการอบรมบ่มเพาะมาจากคุณค่าของครู เพราะท่านแท้ๆจึงมีวันนี้

ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ

ยาดมเอง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี