ผมได้เปิดweblogเกี่ยวกับงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากและการจัดการความรุ้ของหน่วยงานในสังกัด สสจ.ตากขึ้นใหม่ ชื่อ www.takphokm.gotoknow.org ขอเชิญชวนเข้าไปเยี่ยมชมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ