เมื่อ 18 กันยายนที่ผ่านมา ผม เอ้(สุภาภรณ์)และนาง(ศรัณยา)ได้ไปเป็นวิทยากรการจัดการความรู้ให้กับสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน มีรองผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิด

                ช่วงเช้าผมได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับแนวคิดและรูปธรรมของการจัดการความรู้ หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้วก็ได้ฉายวีซีดีการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลบ้านตากที่ทาง สคส.จัดทำขึ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ชม ซึ่งจะได้ช่วยทำให้เห็นภาพของการจัดการความรู้ในงานประจำได้มากขึ้น

                หลังจากนั้นก็ได้แบ่งออกเป็นกลุ่มเพื่อฝึกใช้เครื่องมือชุดธารปัญญา แบ่งได้ 2 กลุ่มเพราะช่วงบ่ายมีผู้ฟังติดภารกิจกันหลายคน แต่ผู้ที่อยู่ร่วมก็ได้ให้ความสนใจดีมาก

                ตอนแรกผมตั้งใจว่าจะให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้สุนทรียสนทนาเลย แต่ปรากฎว่าเวลามีไม่มากนัก หากจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กว่าจะทำให้เปิดใจได้ก็อาจจะเวลาไม่พอ จึงได้ให้ทำกิจกรรมเพื่อฝึกใช้เครื่องมือร่วมกัน