ประวัตินักเรียนเด็กไทยใฝ่คุณธรรม

ปกรณ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

แบบเสนอข้อมูลและผลงาน

โครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน

********************

ชื่อ  เด็กหญิงฐิตินันท์  นามสกุล  ไชยสมบัติ

เสนอเป็น “เด็กไทยใฝ่คุณธรรม” เพื่อขอรับเกียรติบัตรในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

๑.ประวัติส่วนตัว

เด็กหญิงฐิตินันท์ ไชยสมบัติ เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ โรงเรียนเทศบาล๔(บ้านทรายทอง)  เกิดวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๑ อยู่บ้านเลขที่ ๑/๒๘๑ ถ.ทรายทอง ๓ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาสบิดาชื่อนายสมใจ ไชยสมบัติ มารดาชื่อนางปรีดา ศิริพันธ์ อาชีพรับจ้าง ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเทศบาล๔  (บ้านทรายทอง) ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ โรงเรียนเทศบาล๔(บ้านทรายทอง)  

๒.ประวัติการทำความดี มีรายละเอียด ดังนี้

  เด็กหญิงฐิตินันท์ ไชยสมบัติ มีความตั้งใจการศึกษาเล่าเรียน ทำหน้าที่ในการเรียนได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสภานักเรียนเพื่อทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของโรงเรียนในส่วนที่รับผิดชอบ  เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมของโรงเรียนและกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานอื่น เช่น เข้าร่วมประกวดการแข่งขันทักษะในกิจกรรมโครงการวันสุนทรภู่ เข้าร่วมในกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน  กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมวันเอดส์ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมในกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการสร้างความดี ด้วยการมีส่วนในการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยการเข้าร่วมในกิจกรรมโครงการ ไม่ฆ่า ไม่ขาย ไม่ซื้อ สัตว์ป่าป่าพรุโต๊ะแดง ร่วมทำความดีปลูกป่าถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน  ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมด้วยการบวช อุบาสิกาแก้ว อีกทั้งยังมีจิตใจที่ดีงาม มีน้ำใจ มีมารยาท ด้วยการช่วยเหลือเพื่อนๆและช่วยเหลืองานต่างๆในโรงเรียน มีอัธยาศัยที่ดีงาม ทำกิจกรรมด้วยความทุ่มเทและเต็มใจ  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับท้องถิ่น และในระดับประเทศ ได้รับทุนการศึกษาเรียนดีแต่ยากจน

๓.ผลงานของความดีที่ได้กระทำ และเกิดประโยชน์ต่อบุคคล/สังคม

  การเป็นคนที่ตั้งใจเรียน มีความใส่ใจในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนร่วม  จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ครอบครัว และโรงเรียน เช่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับจังหวัด กิจกรรมการตอบปัญหาพุทธศาสนา  ได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีกับนักเรียนในโรงเรียน 

  (ลงชื่อ)...................................เจ้าของประวัติ

  (ด.ญ.ฐิตินันท์  ไชยสมบัติ)

  ๙ มกราคม ๒๕๕๖

๔.ความเห็นของผู้รับรอง

เด็กหญิงฐิตินันท์ ไชยสมบัติ เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็น “เด็กไทยใฝ่คุณธรรม”

  (ลงชื่อ).........................................ผู้รับรอง

   (นางรสสุคนธ์  กอและ)

   ๙ มกราคม ๒๕๕๖


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านทรายทองความเห็น (0)