ผลจาการใช้วิธีการสอนโดยให้นักเรียนสืบค้นทาง Internet  นำความรู้มาสร้างสรรผลงาน

1.  ความหมายเศรษฐศาสตร์

2.  วิกฤติการณ์ทรัพยากรน้ำ