Power Point  การบรรยายพิเศษ เรื่อง " การสะท้อนผลการวิจัย:กระบวนการสู่การเรียนรู้ของครู"   บรรยาย โดย รองศาสตราจารย์  ดร. สุวิมล  ว่องวาณิช   อาจารย์ประจำภาควิจัยและจิตวิทยาการศึกษา  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในการประชุมทางวิชาการ  ครั้งที่   ๓  ของคุรุสภา  ณ  ห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา  เมื่อ ๑๕ กันยายน๒๕๔๙  กล่าวถึง  วงจรการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  เหมาะสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่จะใช้เป็นแนวทางในการทำวิจัยในชั้นเรียน     ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่อนุญาตให้นำมาลงเผยแพร่ค่ะ

Birdieท่านจะดู File นี้ได้ ต้อง มีโปรแกรม Acrobat Reader ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยค่ะ    

                  http://gotoknow.org/file/chuanpis/File0007.pdf