• ตื่นไปเรียนตั้งแต่เช้า
  • เรียนวิชาการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
  • ฟังเพื่อนๆนำเสนองานสังเคราะห์งานวิจัย