Star Model

ตุ้ม
Star Model
โมเดล สตาร์ วัตถุประสงค์ในการทำ เพื่อนำไปใช้พัฒนาระบบการจัดการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน องค์ประกอบของโมเดล สตาร์ มีดังนี้ 1.เป้าหมาย 2.วิธีการ 3.กระบวนการ - การตรวจสอบ, การยกระดับ, การปรับประยุกต์ - S ( จับกลุ่มปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ ) - E ( การเขียนรายละเอียดข้อมูล ) - C ( การสังเคราะห์ข้อมูล ) - I ( บันทึกข้อมูล ) - การวัดผลประเมินผล - ยกย่อง/ชมเชย, แก้ไข/ปรับปรุง 4.ดำเนินการ 5.ผลงาน - ความรู้ที่ได้รับ - ตามเป้าหมายที่กำหนด 6.มาตรฐานงาน 7.ผลสำเร็จของงาน กระบวนการนำไปใช้ ขั้นที่ 1 จัดตั้งกลุ่มและค้นหาเป้าหมายที่ต้องการทำ KM เพื่ออะไร ขั้นที่ 2 กำหนดวิธีการ ขั้นที่ 3 นำกระบวนการ การตรวจสอบ/ การยกระดับ/ การปรับประยุกต์/ เกลียวความรู้ SECI การวัดผลประเมินผลมาใช้ และยกย่อง/ชมเชย, แก้ไข/ปรับปรุง มีพบข้อบกพร่อง ขั้นที่ 4 เริ่มดำเนินการตามกระบวนการที่ตกลงกัน ขั้นที่ 5 สังเกตผลงานที่ออกมาว่าตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ตรวจสอบงานที่ออกมา ขั้นที่ 6 มาตรฐานของงานที่ออกมาต้องตรงตามเป้าหมายที่กำหนด ขั้นที่ 7 คือผลสำเร็จของงานที่ได้ นำโมเดล สตาร์ ไปใช้กับหน่วยงานดังนี้ เป้าหมาย คือ ทำ KM เพื่อพัฒนาระบบการจัดทำการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิธีการ จัดตั้งคณะทำงาน เริ่มตรวจสอบข้อมูลเดิมที่มีอยู่ทั้งหมด จัดสรรข้อมูลเป็นหมวดหมู่ คณะทำงานปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ จัดการเขียนข้อมูลรายละเอียดที่ได้หลังแลกเปลี่ยนความรู้ นำผลที่ได้มาสังเคราะห์ข้อมูล เพิ่มเติมข้อมูลที่ขาดหายไป ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง แล้วจัดทำบันทึกข้อมูลผลที่ได้จากการสังเคราะห์ ประเมินผลงานที่ได้มาว่าครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพหรือไม่ ซึ่งจะทำให้ ตรงตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้เป็นผลสำเร็จของงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Star Model

คำสำคัญ (Tags)#model#star

หมายเลขบันทึก: 51509, เขียน: 23 Sep 2006 @ 23:10 (), แก้ไข: 30 May 2012 @ 13:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ส่งงานค่ะ ดร.วัฒนา http://gotoknow.org/file/tumm2549/Star+Model.ppt