การนำเสนองานวิจัยเนื่องในการประชุมงานวิชาการระดับชาติ ของคุรุสภา ครั้งที่ 7

พานโฮม
การนำเสนองานวิจัย

การนำเสนองานวิจัยเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติของคุรุสภา ครั้งที่ 7
วันที่ 12-13  กันยายน  2555  ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 21


1. ชื่อผลงานวิจัย  รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดการเรียน วิชา  ว42102 โลก ดาราศาสตร์

  และอวกาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23

2. ชื่อ-ชื่อสกุลผู้วิจัย  นางพิศมัย  พานโฮม

3. ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ

4. วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา  หลักสูตรและการสอน

5. สถานที่ติดต่อ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   เลขที่ 121  หมู่ที่  12  ถนนนิตโย  ตำบลสว่างแดนดิน  อำเภอสว่างแดนดิน

    จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  47110  โทรศัพท์หน่วยงาน  042-721-181

    มือถือ  081-965-2736

6. ปีที่ทำวิจัยแล้วเสร็จ  ปีการศึกษา  2553

7. บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

  รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดการเรียน มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์  สัมประสิทธิ์ของการกระจาย และค่าดัชนีประสิทธิผล  2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 55 5ที่เรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  3) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่เรียนรู้โดยใช้โดยใช้ชุดการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  จำนวน  43  คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง(Purposive  Selection)  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองมีดังนี้  ชุดการเรียน     แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์  ค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจาย  ค่าดัชนีประสิทธิผล  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  (t-test Dependent  Samples)  ผลการทดลองและพัฒนาพบว่า 

  1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนอยู่ในระดับดีมากทุกเรื่อง

  2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนอยู่ในระดับดีมาก จำนวน  7 เรื่อง และระดับดี จำนวน  1  เรื่อง คือ การแบ่งประเภทของดาวเคราะห์  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

  3. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนอยู่ในระดับดีมาก และทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูปุ๋ย

คำสำคัญ (Tags)#การนำเสนอผลงานวิจัย#คุรุสภา ครั้งที่ 7

หมายเลขบันทึก: 514590, เขียน: 31 Dec 2012 @ 12:03 (), แก้ไข: 01 Jan 2013 @ 15:08 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)