...........เชื่อว่าคงเป็นธรรมชาติของคนเราทุกคนที่ชอบความสม่ำเสมอ

........... แต่ในความสม่ำเสมอ        ก็มีควา มเปลี่ยนแปลงนั้นคือเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ 

l ove  u   Thailand