เนื่องจากผู้เขียนกำลังทำวิจัยเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ก็เลยมีความคิดว่าน่าจะนำเอาบล็อกมาใช้ประโยชน์อีกรูปแบบหนึ่งได้ คือการทำวิจัยแบบ interactive ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  ซึ่งสามารถจะนำเอาประเด็น ความเห็น และคำถามต่างๆขึ้นมานำเสนอในบล็อกเพื่อให้ผู้สนใจ และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ รวมทั้งได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น  ในขณะที่งานวิจัยกำลังดำเนินการอยู่ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และความเข้าใจอย่างครอบคลุม เป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลงานที่ได้จากการวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้มาจากการระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและมีความเข้าใจในประเด็นนั้นๆอย่างแท้จริง  เกิดเป็นรูปแบบการวิจัยเชิงบูรณาการอย่างแท้จริง  นอกจากนี้ยังถือโอกาสใช้บล็อกเป็นการรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยให้กับผู้ที่ให้ทุนสนับสนุนได้มีโอกาสติดตามและประเมินการทำงานไปด้วยในเวลาเดียวกัน 

สำหรับงานวิจัยที่กำลังทำอยู่ เป็นประเด็นปัญหาด้านอุบัติเหตุทางถนนซึ่งจากข้อมูลทางสถิติพบว่ามีอัตราส่วนการเกิดอุบัติเหตุที่ค่อนข้างสูงในบริเวณซึ่งเป็นทางเข้าออก ตรอกซอย ทางแยก และจุดกลับรถ หรืออาจจะเรียกรวมกันว่าทางเชื่อมหรือจุดเชื่อม (access) จึงน่าจะมีการศึกษาถึงสภาพปัญหา สาเหตุ และศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคนิคที่นำมาใช้อย่างได้ผลในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า Access Management ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนกับการนำมาใช้ในประเทศไทย  ไม่จำเป็นเสมอไปว่าเทคนิคที่สามารถใช้แก้ปัญหาในประเทศหนึ่งจะสามารถลอกมาใช้กับอีกประเทศหนึ่งได้ในทันทีโดยไม่มีการทำความเข้าใจถึงลักษณะพื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรมซึ่งอาจจะมีข้อแตกต่างกันได้