ความเห็น 111108

การทำงานวิจัยแบบ interactive บนเว็บ

เพ็ญทิพา
IP: xxx.157.246.195
เขียนเมื่อ 
ควรสร้างเครือข่ายในชุมชน โดยจัดทำแผนที่เสี่ยงด้านการจราจรทางบกภายในชุมชน   เพื่อให้ท้องถิ่นร่วมแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมจราจร ตลอดจรการมีส่วนร่วมในการสร้างพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย ให้ชุมชนดูแลคนในชุมชนเองร่วมด้วย  และมีหน่วยงานกลางให้คำปรึกษา แนะนำ และประเมินอย่างต่อเนื่อง