CoP

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
CoP สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ ๕

  ภาพบรรยากาศ ของการนำเสนอผลการดำเนินงาน ของ ชุมชนนักปฏิบัติ ของ "สคร ที่ ๕" จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๘

  หลังจากที่ทีมงาน KKU_KM ได้ไปจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ ของท่านผู้อำนวยการ นายแพทย์ สมชาย ตั้งสุภาชัย ซึ่งมีความตั้งใจที่จะให้เกิด "ชุมชนนักปฏิบัติ" ในสำนักงานของท่าน จากการนำเสนอ เราได้เห็นผลในการนำการจัดการความรู้ ว่าได้เกิด  CoP ขึ้นมาสี่กลุ่ม นับว่าน่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดี กลุ่มที่ผมขอเรียนเสนอเป็นตัวอย่างคือ               

    กลุ่ม "ชุมชนคนประชาสัมพันธ์"
    หัวปลา      :   การพัฒนาทักษะของบุคลากร  สคร.5  ในภารกิจถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร  การป้องกันควบคุมโรคสู่ประชาชน
    วัตถุประสงค์    1. เพื่อส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ สคร.5  ได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  กล้าคิดและกล้าแสดงออก
                          2. เพื่อสนับสนุนภารกิจการถ่ายทอดองค์ความรู้การป้องกันควบคุมโรค สู่ประชาชน
    เป้าหมาย         สมาชิกเกิดความรู้และทักษะตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
                         ระดับที่  1      จัดรายการทางเสียงตามสายของ สคร.5  ได้
                         ระดับที่  2       จัดรายการทางสียงตามสายของ สคร. และเขียนบทวิทยุ(Radio  Script)ได้
                         ระดับที่  3       จัดรายการทางสียงตามสายของ  สคร / เขียนบทวิทยุ (Radio  Script)และ จัดรายการทางสถานีวิทยุ ได้
                         ระดับที่  4        จัดรายการทางเสียงตามสายของ สคร. /  เขียนบทวิทยุ (Radio  Script) /จัดรายการทาง สถานีวิทยุ  และสอบใบผู้ประกาศได้
   ระยะเวลาดำเนินการ
                        พฤษภาคม  2548 – กันยายน 2549

  

   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 5 ครั้ง 
                  1.    เทคนิคการจัดรายการวิทยุ  การใช้เครื่องเสียง  และการจัดทำผังรายการวิทยุของสคร.5
                  2.    การพัฒนาคุณภาพของรายการวิทยุ
                  3.    การลดความประหม่าก่อนจัดรายการวิทยุ และ การค้นหาเพลงจากอินเตอร์เน็ต
                  4.    การทำสคริปสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์ในรายการวิทยุ

                  5.    การเตรียมตัวสอบใบผู้ประกาศวิทยุ


    จากการที่เรารับฟังการดำเนินการของกลุ่ม พบว่ามีกระบวนการ ตั้งแต่

   ๑. Learning Before คือ การไป "ลปรร" หา Tacit Knowledge จากผู้รู้จริง คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดนครราชสีมา

   ๒. Learning During ระหว่างการพัฒนาประกาศข่าว มีการ ทำ After Action review ในทุกๆวันและ หากพบข้อผิดพลาด หรือ ขาดความรู้บางเรื่อง ทีมงานจะไปหาข้อมูล( Capture ความรู้จากภายนอกมาช่วยเสริมซึ่งกันและกัน)

   ๓. Learning After มีการสรุป สิ่งที่พัฒนารวบรวมเป็น ข้อมูล และ ยังลงเป็น KA ใน www

   กลุ่ม CoP นี้มีสมาชิก ๒๐ ท่าน ทำการรวมกลุ่มด้วยใจรัก มีการพัฒนา ตน พัฒนางาน สู่การพัฒนาองค์กร อย่างน่าชื่นชมครับ

   คราวต่อไปจะนำความก้าวหน้ามารายงานอีกครับ

  JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)