ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม


        วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2555  เวลา 10.00 น.

        กศน.อำเภอบ้านแพ้ว นำโดยท่านผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเพอบ้านแพ้ว นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รวมทั้งคณะครูกศน.ทุกตำบล และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุด ได้รับเกียรติต้อนรับท่านวิทยากรบรรยายพิเศษ ท่านอาจารย์สุพรรณ เกษมสวัสด์ ภรรยาท่านผู้อำนวยการศูนย์ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ท่านดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

        ท่านอาจารย์ สุพรรณ เกษมสวัสดิ์ ได้กรุณามาให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันสถานศึกษาภายนอกรอบสาม ได้ทบทวนถึง 6 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ

        กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐานมี 5 ตัวบ่งชี้

               ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

               ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

               ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียนมีความไฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

               ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผู้เรียนคิดเป็น/ทำเป็น

               ต้วบ่งชี้ที่ 1.5 ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา

        กลุ่มการศึกต่อเนื่องมี 2 ตัวบ่งชี้

               ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง

               ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ผู้เรียนมีงานทำหรืือมีรายได้เสริม มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

                                   และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

        กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัยมี 1 ตัวบ่งชี้

               ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัย

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพจัดการศึกษา/การให้บริการ

               ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพของหลักสูตร

               ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คุณภาพของครู/ผู้สอน

               ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้สอนที่เน้นผู้เรียน/ผู้รับบริการเป็นสำคัญ

               ตัวบ่งชี้ที่่ 2.4 คุณภาพผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษาต่อเนื่อง

               ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 คุณภาพสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ

               ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

               ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา

               ต้วบ่งชี้ที่ 3.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา

               ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ

               ตัวบ่งชี้ืที่ 3.3 ผลการบริหารความเสีียง

               ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา

               ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา

               ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

               ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

               ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา พันธกิจ และวัตถุึประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา

               ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

มาตรฐานที่ 6 มาตรการส่งเสริม

               ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาอย่าง

                                   ยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

               ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน

------------------------------------------------------

        นอกจากนี้ท่านอาจารย์สุพรรณ ยังได้พูดถึงเครื่องมือที่ สมศ.จะขอดู ในแต่ละตัวบ่งชี้

        ในช่วงท้ายของการประชุมนั้น กศน.อำเภอบ้านแพ้ว ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงที่ท่านผู้อำนวยการศูนย์ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ท่าน ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ไ้ด้กรุณาเข้ามาเยี่ยมชม อีกทั้งยังได้ให้โอวาทแก่คณะครูกศน.และได้ชื่นชมถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไป.

        ขอกราบขอบพระคุณท่านผอ.ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ท่านอาจารย์สุพรรณ เกษมสวัสดิ์ เป็นอย่างสูงครับที่กรุณาถ่ายทอดความรู้ ได้ให้ข้อคิดในการทำงาน  ขอบคุณครับ.

        ขอบคุณท่านผอ.อุไรรัตน์ ที่คอยกระตุ้นเตือนในการทำงานขอบคุณครับ.
หมายเลขบันทึก: 510379เขียนเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2012 22:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 ธันวาคม 2012 18:47 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ขอบคุณมากนะครับ สำหรับดอกไม้สวยๆ. ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ.

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี