“Blog เป็นพื้นที่สื่อสาร และเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เนต” ผมเกริ่นให้น้องนักศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงที่มีการศึกษาชุมชนที่เมืองปาย แม่ฮ่องสอน

 

  <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma"><span>          </span><font color="#0000cc">ผมคุยกับ <strong>รศ.มนัส ยอดคำ</strong> เรื่องของ <strong style="background-color: #ffff00">การสร้างเครือข่ายนักส่งเสริมสุขภาพ</strong><span><span style="background-color: #ffff00"> </span> </span>เพราะในส่วนตัวผมมองว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพกระจายอยู่ทั่วประเทศ และนักส่งเสริมสุขภาพเหล่านี้ ได้ทำงาน สร้างนวัตกรรมดีๆทางด้านสุขภาพที่หลากหลาย<span>  </span>...เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาสุขภาพคนไทย ผมคิดว่า เราควรมีการสร้างเครือข่ายนักส่งเสริมสุขภาพ เริ่มต้นจาก </font></span><font color="#0000cc"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma">“<span>นักส่งเสริมสุขภาพ</span>”</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma"> ที่เป็นศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นกลุ่มเริ่มต้น</span></font><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma"></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma"><span>   <font color="#009900">       </font></span><font color="#009900">มีปัญหาว่า การผลักดันการสร้างเครือข่าย อาจต้องมีเจ้าภาพ และทีมดำเนินการต้องทำหน้าที่เชื่อมประสานกันทำงานค่อนข้างหนัก <span> </span>เคยมีแนวคิดว่าจะทำกันหลายครั้ง แต่ไม่ประสบความสำเร็จ</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma"></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma"><span>          </span><strong>ผมนำเสนอ </strong></span><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma"><strong>Gotoknow <span>ให้ รศ.มนัส ให้ทราบในรายละเอียด และกระบวนการที่เกิดขึ้น หากเราใช้ </span>Gotoknow <span>สร้างเครือข่ายในการเรียนรู้ สร้าง </span>Planet </strong><span><strong>เฉพาะสำหรับ นักส่งเสริมสุขภาพ ผมคิดว่าจะได้ประโยชน์มากทีเดียว ในสถานการณ์ที่ยังไม่พร้อมในขณะนี้</strong> </span></span></p>  <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma"> </span></p>  <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma"><span>          </span><span style="background-color: #ffff00">ผมใช้เวลาช่วงค่ำของวันในการสรุปงานชุมชนของนักศึกษา  เสริมเติมเรื่องการ </span><strong style="background-color: #ffff00">เขียน </strong></span><strong style="background-color: #ffff00"><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma">Blog <span>เป็นการแนะนำเบื้องต้น</span></span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma; background-color: #ffff00"><span>  </span>ให้เห็นหน้าตา และประโยชน์โดยคร่าวๆ ยกตัวอย่าง </span><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma"><span style="background-color: #ffff00">Blog ของตัวเองเป็นตัวอย่างให้ นักศึกษาได้เรียนรู้ และแนะนำการศึกษาด้วยตนเอง </span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma"><span style="background-color: #ffff00">พร้อมกันนั้นได้ ดาวน์โหลด ไฟล์แนะนำการทำ Blog จาก <span style="background-color: #ccffff">คุณ</span><strong style="background-color: #ccffff">โอ๋ อโณ</strong> ให้ตัวแทนวิชาการนักศึกษาได้นำไปเรียนรู้ และคาดหวังในการได้เห็น Blog ของน้องนักศึกษา และ </span><strong style="background-color: #ffff00">Planet </strong><span><strong style="background-color: #ffff00">ส่งเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ </strong><span style="background-color: #ffff00">ที่โตขึ้นเรื่อยๆ ทั้งปริมาณและคุณภาพ</span></span></span></p>  <p class="MsoNormal"><span style="font-family: AngsanaUPC"> </span></p>