GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ครูเฉลิมออกข้อสอบ

เมืองหลวงแห่งแรกของประเทศไทยได้แก่ กรุงสุโขอะไร?
        สอบปลายภาคเทอมนี้ ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนเข้มงวดให้ครูทุกคนออกข้อสอบในรายวิชา ที่สอนเป็นแบบปรนัยทุกข้อ เพื่อให้ตรวจได้ง่ายและครอบคลุมทุกจุดประสงค์การเรียนรู้ (ขัดกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ออกข้อสอบอัตนัยด้วย)
     ในชั่วโมงสอบวิชาสังคมศึกษา ซึ่ง ครูเฉลิม เป็นผู้สอนและเป็นผู้ออกข้อสอบ ครูผู้คุมสอบรู้สึกแปลกใจที่นักเรียนทำข้อสอบไปหัวเราะไป จึงเดินไปหยิบข้อสอบของนักเรียนคนหนึ่งมาอ่าน ...ในข้อสอบมีคำสั่งให้นักเรียนกากบาทคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
    1)เมืองหลวงแห่งแรกของประเทศไทยได้แก่ กรุงสุโขอะไร?
           ก. พม่า ข. ทัย ค. ลาว ง. เขมร จ. จีน
    2)กษัตริย์พม่าที่ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาและชนช้างกับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ชื่อว่าพระเจ้าตะเบ็งชะเวอะไร?
          ก.ตี ข. ตี่ ค. ตี้ ง. ตี๊ จ. ตี๋
    3)จงเลือกคำมาเติมในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถูกต้องตามที่เคยเรียนในหนังสือชั้นประถมศึกษา “กาเอ๋ยกาบินมา...”
         ก. มาม่า ข. ยำยำ ค. ไวไว ง. กุ๊งกิ๊ง
                       ฯลฯ
          โธ่เอ๋ย...ครูเฉลิม  เรียนจบจากสถาบันไหนเนี้ยะ?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 50868
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ก็ภาวนาให้เป็นเพียงแค่นิทานก็แล้วกัน การศึกษาไทยคงไม่พัฒนาถอยหลังนะครับ