การดำเนินงานสร้างความร่วมมือทางสังคมของ สปรส.

         สปรส. (สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ) จัดการประชุมขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดำเนินงานสร้างความร่วมมือทางสังคม   ในวันที่ 11 ต.ค.48 ผมไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เพราะติดนัดไปร่วมประชุม BRT ที่ขอนแก่น   จึงขอให้ความเห็นมา ณ ที่นี้

        ผมชื่นชมการดำเนินการของ สปรส. และชื่นชมเอกสารแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2549 - 2551 ที่ส่งไปให้   ว่าได้คิดมาอย่างรอบคอบและกว้างขวางครอบคลุม   ยิ่งการทำ SWOT Analysis ที่ชี้ให้เห็นว่า สปรส. เด่นด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคม   แต่ยังไม่เข้มแข็งด้านการเชื่อมโยงการเมืองและราชการ   และด้านการเสริมศักยภาพองค์กรเครือข่ายหลัก   ก็เป็นเรื่องที่ผมเห็นว่าถูกต้อง

        ยิ่งชื่นชมต่อการประกาศจุดยืนว่าการปฏิรูประบบสุขภาพที่ สปรส. กำลังดำเนินการอยู่นี้ไม่เน้นมาตรการทางการเงิน   แต่เน้นการขับเคลื่อนสังคมและการประสานพลัง  ผมชอบแนวทางนี้มาก   และยิ่งชอบการเน้นสร้างวัฒนธรรมสุขภาพ

        ในทางปฏิบัติ สปรส. ดูจะเน้นเรื่องยุทธศาสตร์การจัดการความรู้   แต่ไม่ชัดว่าคำว่า "จัดการความรู้" หมายความว่าอย่างไร   ดูตามตารางกำหนดเป้าหมายและเครื่องชี้วัด หน้า 5 ก็น่าจะเดินมาถูกทาง   แต่ถ้าทาง สปรส. ต้องการใช้เทคนิค KM ของ สคส. ไปช่วยเสริม (หวังว่าเสริม  ไม่ใช่ลด) พลังของการทำงาน   โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคการ ลปรร. ความรู้ปฏิบัติ   จากการเอาความสำเร็จมา ลปรร. กัน   สคส. ก็ยินดีไปคุยกับทาง สปรส. ครับ   ผู้ประสานงานของ สคส. คือคุณอ้อม (อุรพิณ) และถ้าจะมีการพูดคุยกันเรื่อง KM ผมจะเข้าร่วมด้วย

วิจารณ์  พานิช
  5 ต.ค.48