KM ในโรงเรียน

KM ในโรงเรียน

        ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และ สกว. จะร่วมกันสนับสนุนโครงการ "การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้"   โดยมี ดร. สุวัฒน์  เงินฉ่ำ   และ ดร. เลขา ปิยะอัจฉริยะ  เป็นหัวหน้าโครงการ

        โครงการนี้ดำเนินการในลักษณะของ R&D   เพื่อหาแนวทางทำให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในการทำงานของตน   โดยจะทดลองดำเนินการใน 6 เขตพื้นที่การศึกษาคือ   พิษณุโลก เขต 1,   ฉะเชิงเทรา เขต 1,   สุราษฎร์ธานี เขต 2,   อุดร เขต 2,  สุรินทร์ เขต 1,   และ กทม. เขต 2   และดำเนินการในสถานศึกษา 48 แห่ง   ใช้เวลา 2 ปีระหว่าง ต.ค. 48 - ก.ย.50

         ผมดีใจมากที่เป้าหมายสุดท้ายของโครงการคือการมีเครือข่าย KM ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานเชื่อมโยงสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา  

        และในโครงการนี้จะใช้ blog เป็นเครื่องมือของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย

        สคส. ขอปวารณาตัวเป็นภาคีช่วยถ่ายทอดทักษะด้าน KM ให้แก่โครงการครับ   และยินดีเข้าร่วมมหกรรม KM ของโครงการด้วย

วิจารณ์  พานิช
  6 ต.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)