อาจารย์ หมอเมืองทอง แขมมณี ผู้ที่นำเรื่อง เทคนิคการหารือผลการปฏิบัติงาน ใช้ทำ WS ใน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ ปี พ.ศ ๒๕๓๐

เทคนิคการหารือผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์จาก ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ และ มข ผมได้อ่าน Blog ของท่านคณบดี คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่านใหม่รู้สึกชื่นชมที่ท่านได้นำนโยบาย การบริหารงานหลายๆอย่างมาใช้ ที่ มข.พอมีประสบการณ์มาบ้าง เลยนำ ตัวอย่าง เอกสารที่ใช้ เป็นข้อตกลง และ หารือร่วมกันมาให้ลองพิจารณา 2 version ครับ

  Version 1

 Version 2

  เมื่อยื่นความจำนงแล้ว และ ที่ประชุมภาควิชา เห็นชอบ ต้องมีการจัดสรรทรัพยากรให้อย่างเต็มที่ครับ และ ผลงานที่เกิดสามารถนำมาขอเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆได้ครับ หากทำนอกเหนือแล้วไม่แจ้งขอความเห็นชอบจากภาควิชาก็ไม่ได้ประโยชน์อันใดครับ

  ส่วนการประเมิน เน้น "เพื่อพัฒนา ตน ทีมงาน งาน และ ภาค"ครับ Version 2 เน้นให้ทำงานร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรสายใดๆครับ

  คิดถึงครูครับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เมืองทอง แขมมณี ท่านเป็นผู้ให้ที่ไม่เคยหวังผลตอบแทน รักลูกศิษย์ มีความยุติธรรม เที่ยงธรรม ไม่เคยบ่น หรือ ด่าว่าทั้งต่อหน้าและลับหลัง สอนผมตั้งผมอยู่ปี ๓ คณะแพทย์ ( ๒๕๑๕) จุฬา และ กรุณามาเป็นที่ปรึกษา และ สอนวิชาบริหารให้พวกเรา ชาวคณะแพทยศาสตร์ ตั้งปี ๒๕๓๐ จนกระทั่งท่านจากพวกเราไป อย่างที่พวกเราอาลัยท่านอย่างยิ่งครับ

 ในโอกาสต่อๆไปผมจะนำ Tacit Knowledge ที่ท่านสั่งสอนพวกเรามาเล่าให้ฟังครับ

  JJ