นโยบายด้านการบริหารของคณะสหเวชศาสตร์ มีหลายข้อ เท่าที่ดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญๆ มีดังนี้

 • ปรับโครงสร้างการบริหาร และกำหนด JD ให้ชัดเจนทุกตำแหน่ง
 • ปรับระบบการประเมินผลงานของบุคลากรเป็นระบบมุ่งเน้นผลงาน
 • พัฒนาฐานข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่สำคัญ ได้แก่ ฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูลบัณฑิต ฐานข้อมูลด้านบริการการศึกษา
 • ลดขั้นตอน และเวลาในการให้บริการ
 • สร้างมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค และเชื้อเพลิง
 • พัฒนาภูมิทัศน์ของคณะทั้งภายในและภายนอกอาคาร
 • พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ทั้งด้านกายภาพ และขวัญกำลังใจ
 • เพิ่มช่องทางและความถี่ในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
 • ปรับลดกฏระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

บางท่านอาจยังไม่เข้าใจระบบ การประเมินผลงานบุคลากรแบบมุ่งเน้นผลงาน ดิฉันจึงขอขยายความเพิ่มเติม โดยเปรียบเทียบกับระบบเก่า ดังนี้

 ด้าน

Performance Appraisal(เก่า) 

 Performance  Management (ใหม่)

 วัตถุประสงค์
 •  เน้นการวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี
 •  เน้นการพัฒนาคนและการบริหารผลงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 ตัวชี้วัด
 •  ให้หัวข้อการประเมินที่เหมือนๆกันทุกตำแหน่ง
 • เน้นการวัดพฤติกรรมมากกว่าผลของงาน
 • ทุกตำแหน่งวัดพฤติกรรมที่เหมือนๆกัน
 •  หัวข้อการประเมินของแต่ละตำแหน่งจะมีความแตกต่างกัน
 • วัดทั้งผลของงานและพฤติกรรมคน
 • วัดเฉพาะพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลของงาน
 วิธีการ
 •  หัวหน้าจะเป็นผู้ประเมินโดยใช้ดุลยพินิจเป็นหลัก
 • บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินน้อย
 • บุคลากรไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสิ้นปีผลงานจะออกมาเป็นอย่างไร
 •  หัวหน้าและลูกน้องจะร่วมกันกำหนดเป้าหมายของงาน
 • หัวหน้าและลูกน้องจะร่วมกันติดตามความก้าวหน้าของผลการปฎิบัติงานเป็นระยะ
 • บุคลากรสามารถคาดการณ์ถึงระดับผลงานของตัวเองได้
 การนำผลงานไปใช้
 •  เน้นการนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัส
 • อัตราส่วนของผลงานในแต่ละเกรด จะถูกบังคับโนระบบ Bell Curve
 •  นำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับค่าจ้างประจำปี จ่ายโบนัส ผลตอบแทนอื่นๆ และการวางแผนพัฒนาฝึกอบรม
 • ผลงานแบบลอยตัว ตามความเป็นจริง

คัดลอกมาจากหนังสือ เรื่อง Performance Development Manual ของคุณณรงค์วิทย์ แสนทอง ท่านผู้สนใจ อ่านแล้ว ทำความเข้าใจแล้ว ขอให้ แปลงทฤษฏี เป็น การปฏิบัติ ให้ได้นะค่ะ มันยากตรงนี้แหละค่ะ