KM and HRM


การพัฒนาทรัพยากรมนษย์ โดย ใช้ สมรรถนะ เป็นตัวช่วย


การจัดการความรู้ และ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
            ผมได้รับเอกสารจากการสัมมนา ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ในการสัมมนา เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ เมื่อวานนี้ที่ไปเป็นวิทยากร เมื่อศึกษาในหนังสือดังกล่าว น่าที่จะนำมาเป็นฐานในการสร้าง “องค์กรแห่งการเรียนรู้” เพื่อเสริมให้การนำ “การจัดการความรู้”มาเป็นเครื่องมือ ในการ “พัฒนาตน คน งาน และ องค์กร”  ซึ่งเครือข่ายการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัย ๕ แห่ง อาจจะนำมาใช้ในการเสวนา ในเดือน มกราคม ๒๕๔๙ ดังนี้ครับ
             สมรรถนะหลัก ซึ่งเป็น คุณลักษณะร่วม เพื่อหล่อหลอมค่านิยม และ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ร่วมกัน ๕ ประการ
๑.    การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒.   การบริการที่ดี
๓.   การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ( ประเด็นนี้ ผมเห็นว่าสามารถเชื่อมโยง กับการ ที่นำการจัดการความรู้ มาใช้ เพื่อดึง ดูด ซึม ซับ ให้เป็น Knowledge Assets ได้เป็นอย่างดี )
๔.   จริยธรรม
๕.   ความร่วมแรงร่วมใจ ( ประเด็นนี้ ท่านอาจารย์ประพนธ์ เคยให้แนวคิด ว่า ต้องร่วมกันตั้งแต่ คนต่อคน คนกับกลุ่ม กลุ่มกับกลุ่ม ซึ่งน่าจะเป็น บ่อเกิดของ “ชุมชนนักปฏิบัติ” )
สมรรถนะประจำกลุ่มงาน เพื่อการแสดงพฤติกรรม และ ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น ๒๐ สมรรถนะ
๑.    การคิดวิเคราะห์
๒.   การมองภาพองค์รวม
๓.   การพัฒนาศักยภาพคน
๔.   การสั่งการตามอำนาจหน้าที่
๕.   การสืบเสาะหาข้อมูล
๖.    ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม
๗.   ความเข้าใจผู้อื่น
๘.   ความเข้าใจองค์กรและระบบขององค์การ
๙.    การดำเนินการเชิงรุก
๑๐.   ความถูกต้องของงาน
๑๑.   ความมั่นใจในตนเอง
๑๒.  ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
๑๓.  ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
๑๔.  ภาวะผู้นำ
๑๕.  สุนทรียภาพทางศิลปะ
๑๖.   วิสัยทัศน์
๑๗.  การวางแผนกลยุทธ์
๑๘.  ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน
๑๙.   การควบคุมตนเอง
๒๐.  การให้อำนาจแก่ผู้อื่น
        สมรรถนะทั้งหมด ๒๕ สมรรถนะ ถ้าทำความเข้าใจ น้อมนำมาใช้ให้เหมาะสม การทำงานอย่างสอดประสาน เพื่อเป็นตัวช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง คน ต่อ คน น่าจะเป็นตัวช่วยให้การ “ลปรร”ในการจัดการความรู้ได้ดียิ่งขึ้นครับ


        ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาบุคคลได้นำทีมงานระดับ รองคณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้างาน ทั้งมหาวิทยาลัยไปจัดทำ การ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ และ นำไปปฏิบัติจริงใน คณะวิชา และ หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
        ยินดี ลปรร ครับ
                  JJ

คำสำคัญ (Tags): #hrm
หมายเลขบันทึก: 5055เขียนเมื่อ 6 ตุลาคม 2005 22:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:11 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี