การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น ระดับสถานศึกษา

ครูแอ๋ม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
 ระดับสถานศึกษา ของสพฐ.

 Large_1bar

รายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดมิติที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

มิติที่ 1

1.17    โรงเรียนมีนวัตกรรมทางการบริหารเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น                                   

1.18    โรงเรียนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น                               

1.19    โรงเรียนมีเครื่องมือวัดและประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพ                                 

1.20    โรงเรียนมีการเผยแพร่การวิจัยและผลการพัฒนาผู้เรียน        

รายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดมิติที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

มิติที่ 2

2.1.01  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.1 ที่อ่านออก

         คำอธิบาย ตัวชี้วัด :การอ่านออกหมายถึง ความสามารถในการอ่านคำพื้นฐานและเข้าใจความหมายของคำพื้นฐานได้ไม่น้อยกว่า 600 คำ (จากบัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 708 คำ

                             แบบทดสอบการอ่านออกป.1                                

2.1.02  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.1 ที่เขียนได้

         คำอธิบาย ตัวชี้วัด :การเขียนได้หมายถึง ความสามารถในการเขียนคำพื้นฐานได้ไม่น้อยกว่า 600 คำ   ประโยคง่าย ๆ และมีมารยาทในการเขียน

                              แบบทดสอบการเขียนได้ ป.1    

2.1.03  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.1 ที่คิดเลขเป็น     

         คำอธิบาย ตัวชี้วัด :คิดเลขเป็นหมายถึง ความสามารถในการแสดงวิธีทำ และหาคำตอบ การบวก ลบ (จำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0 ) และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้องตามสถานการณ์ที่กำหนด ร้อยละ 60 ขึ้นไป

                               แบบทดสอบคิดเลขเป็น ป.1

2.1.04  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.1 ที่มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน        

     คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน หมายถึง  ทักษะการสังเกต และ ทักษะการจัดกลุ่มได้ถูกต้องตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 60 ขึ้นไป                                               

2.1.05  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.1 ที่มีทักษะชีวิต   

   คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะชีวิตหมายถึง สามารถของผู้เรียนในการรู้จักตนเองและภูมิใจ แสดงความสามารถ รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง                                                                

2.1.06  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.1 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย     

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้เรียนตั้งใจฟังครู และสามารถพูดสื่อสารให้เข้าใจโดยใช้คำสุภาพ ได้ถูกต้องเหมาะสม ตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

           แบบทดสอบทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย ป.1

2.1.07  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.1 ที่มีคุณลักษณะใฝ่ดี        

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :คุณลักษณะใฝ่ดี หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความมีเหตุผล รู้จักแยกแยะถูกและผิด รักความสันติ เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างทางความคิด ตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด                                               

2.1.08  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.2 ที่อ่านออก       

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :การอ่านออกหมายถึง ความสามารถในการอ่านคำพื้นฐานและเข้าใจความหมายของคำพื้นฐานเพิ่มจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ไม่น้อยกว่า 800 คำ และอ่านข้อความ เรื่องที่มีความยากง่ายใกล้เคียงกับหนังสือเรียน และมีมารยาทในการอ่าน(จากบัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1093 คำ)

                           แบบทดสอบการอ่านออก ป.2             

2.1.09  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.2 ที่เขียนได้        

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :การเขียนได้หมายถึง ความสามารถในการเขียนคำพื้นฐานเพิ่มจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ไม่น้อยกว่า 800 คำ เขียนบรรยายภาพ และมีมารยาทในการเขียน            

                     แบบทดสอบการเขียนได้ ป.2                                

2.1.10  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.2 ที่คิดเลขเป็น

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :คิดเลขเป็นหมายถึง ความสามารถในการแสดงวิธีทำ และหาคำตอบ การบวก ลบ (จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 ) คูณ (จำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก) หาร (ตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลัก) และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้องตามสถานการณ์ที่กำหนด ร้อยละ 60 ขึ้นไป

                    แบบทดสอบการคิดเลขเป็น ป.2                   

2.1.11  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.2 ที่มีทักษะคิดขั้นพื้นฐาน

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน หมายถึง  ทักษะทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการจำแนกประเภทได้ถูกต้องตามสถานการณ์ที่กำหนด ร้อยละ 60 ขึ้นไป                                                        

2.1.12  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.2 ที่มีทักษะชีวิต   

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะชีวิตหมายถึง ความสามารถของผู้เรียนที่ยอมรับความแตกต่างระหว่างตนเองและผู้อื่น และรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง ค้นพบจุดเด่น จุดด้อย และความสามารถของตนเอง ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกเมื่อเผชิญกับสภาวะอารมณ์ไม่พึงประสงค์ ยอมรับความแตกต่างทางกายทางความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่นๆ                                            

2.1.13  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.2 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย     

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้เรียนตั้งใจฟังครู และสามารถพูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์โดยใช้คำสุภาพ ได้ถูกต้องเหมาะสม ตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

         แบบทดสอบทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย ป.2       

2.1.14  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.2 ที่มีคุณลักษณะใฝ่ดี                 

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :คุณลักษณะใฝ่ดี หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความมีเหตุผล รู้จักแยกแยะถูกและผิด รักความสันติ เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างทางความคิด ตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด              

2.1.15  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.3 ที่อ่านออก

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :การอ่านออกหมายถึง ความสามารถในการอ่านคำพื้นฐานและเข้าใจความหมายของคำพื้นฐานเพิ่มจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้ไม่น้อยกว่า 1,200 คำ และอ่านข้อความเรื่องบทร้อยกรองที่มีความยากง่ายใกล้เคียงกับหนังสือเรียน ด้วยความเข้าใจและมีมารยาทในการอ่าน (จากบัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  1,210 คำ)

                              แบบทดสอบการอ่านออกชั้น ป.3                          

2.1.16  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.3 ที่เขียนได้        

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :การเขียนได้หมายถึง ความสามารถในการเขียนคำพื้นฐานเพิ่มจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้ไม่น้อยกว่า 1,200 คำ เขียนเรื่องจากภาพ และมีมารยาทในการเขียน

                                แบบทดสอบการเขียนได้ชั้น ป.3      

2.1.17  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.3 ที่คิดเลขเป็น     

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :คิดเลขเป็นหมายถึง ความสามารถในการแสดงวิธีทำ และหาคำตอบ การบวก ลบ (จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 ) คูณ (จำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก) หาร (ตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลัก) และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้องตามสถานการณ์ที่กำหนด ร้อยละ 60 ขึ้นไป

                               แบบทดสอบการคิดเลขเป็นชั้น ป.3       

2.1.18  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.3 ที่มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน                  

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน หมายถึง  ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการเชื่อมโยงได้ถูกต้องตามสถานการณ์ที่กำหนด ทักษะการคิด                                    

2.1.19  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.3 ที่มีทักษะชีวิต   

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะชีวิตหมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการมองตนเองและผู้อื่น ในแง่บวกและการจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น  จัดการกับอารมณ์ของตนเองที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันที่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสร้างสรรค์                                   

2.1.20  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.3 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย     

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย หมายถึง ทักษะการ ฟัง ดู พูด อ่าน เขียนอย่างมีมารยาท และพูด เขียน สื่อสารจากเรื่องที่ฟัง ดู อ่าน ได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์โดยใช้คำสุภาพได้ถูกต้องเหมาะสม ตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

        แบบทดสอบทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย ป.3   

2.1.21  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.3 ที่มีคุณลักษณะใฝ่ดี        

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :คุณลักษณะใฝ่ดี หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความมีเหตุผล รู้จักแยกแยะถูกและผิด รักความสันติ เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างทางความคิด ตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด                                 

2.2.01  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.4 ที่อ่านคล่อง

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ความสามารถ ในการอ่านข้อความ เรื่อง บทร้อยกรองที่มีความยากง่ายใกล้เคียงกับหนังสือเรียนอย่างคล่องแคล่ว สรุปใจความสำคัญ และมีมารยาทในการอ่าน       

               แบบทดสอบการอ่านคล่องชั้น ป.4                                       

2.2.02  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.4 ที่เขียนคล่อง     

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :เขียนคล่อง หมายถึง ความสามารถในการเขียนย่อความ  อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษา ได้รวดเร็วในระยะเวลาที่เหมาะสม ตามระดับชั้นของผู้เรียน และมีมารยาทในการเขียน

                  แบบทดสอบการเขียนคล่องชั้น ป.4 

2.2.03  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.4 ที่คิดเลขคล่อง   

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :คิดเลขคล่อง หมายถึง ความสามารถในการบวกและลบ (จำนวนนับ เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน) คูณ (จำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่าสี่หลัก) และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างคล่องแคล่ว ได้ถูกต้องตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 60 ขึ้นไป

                            แบบทดสอบการคิดเลขคล่องชั้น ป.4          

2.2.04  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.4 ที่มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน        

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน หมายถึง ทักษะการตั้งคำถาม ทักษะการให้เหตุผลได้ถูกต้อง เหมาะสมตามสถานการณ์และเกณฑ์ ที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 60 ขึ้นไป                             

2.2.05  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.4 ที่มีทักษะชีวิต   

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะชีวิตหมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการ เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น ใช้สิทธิของตนเองในโอกาสต่าง ๆ และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อืน                                                      

2.2.06  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.4 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย หมายถึงทักษะการฟัง ดู พูด อ่าน เขียนอย่างมีมารยาท และพูด เขียน แสดงความรู้ ความคิดจากเรื่องที่ฟัง ดู อ่านอย่างมีเหตุผลได้ถูกต้อง เหมาะสมตามสถานการณ์และเกณฑ์ ที่สถานศึกษากำหนด

แบบทดสอบทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัยชั้น  ป.4                         

2.2.07  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.4 ที่มีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  

                    คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ใฝ่เรียนรู้หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด                                      

2.2.08  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.5 ที่อ่านคล่อง      

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :อ่านคล่องหมายถึง  ความสามารถในการอ่านข้อความ เรื่อง บทร้อยกรองที่มีความยากง่ายใกล้เคียงกับหนังสือเรียนอย่างคล่องแคล่ว สรุปใจความสำคัญ ข้อคิดเรื่องที่อ่าน และมีมารยาทในการอ่าน

                            แบบทดสอบการอ่านคล่อง ป.5

2.2.09  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.5 ที่เขียนคล่อง

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :เขียนคล่อง หมายถึง ความสามารถในการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างคล่องแคล่ว และมีมารยาทในการเขียน

                             แบบทดสอบการเขียนคล่อง ป.5                           

2.2.10  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.5 ที่คิดเลขคล่อง   

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :เขียนคล่อง หมายถึง ความสามารถในการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างคล่องแคล่ว และมีมารยาทในการเขียน

                               แบบทดสอบการคิดเลขคล่อง ป.5     

2.2.11  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.5 ที่มีการคิดขั้นพื้นฐาน     

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน หมายถึง ทักษะการแปลความ ทักษะการตีความ ได้ถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด                                             

2.2.12  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.5 ที่มีทักษะชีวิต

คำอธิบาย ตัวชี้วัด 2.2.12 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.5 ที่มีทักษะชีวิตทักษะชีวิตหมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น แสดงความรู้สึก ชื่นชมความสำเร็จของตนเองและผู้อื่น ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม พึ่งตนเองได้                                                                

2.2.13  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.5 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย หมายถึงทักษะการฟัง ดู พูด อ่าน เขียนอย่างมีมารยาท และพูด เขียน แสดงความรู้สึก ความคิดจากการฟัง ดู อ่านอย่างมีเหตุผล ได้ถูกต้อง เหมาะสมตามสถานการณ์และเกณฑ์ ที่สถานศึกษากำหนด

  แบบทดสอบทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัยชั้น  ป.5                        

2.2.14  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.5 ที่มีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ใฝ่เรียนรู้หมายถึง การแสดงออกถึงความความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด                                     

2.2.15  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ที่อ่านคล่อง

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :อ่านคล่องหมายถึง  ความสามารถในการ อ่านข้อความ เรื่อง บทร้อยกรองที่มีความยากง่ายใกล้เคียงกับหนังสือเรียนอย่างคล่องแคล่ว  สรุปใจความสำคัญ แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และมีมารยาทในการอ่าน

                       แบบทดสอบการอ่านคล่อง ป.6           

2.2.16  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ที่เขียนคล่อง     

 คำอธิบาย ตัวชี้วัด :เขียนคล่อง หมายถึง ความสามารถในการเขียนเรียงความอย่างคล่องแคล่วและมีมารยาทในการเขียน

                         แบบทดสอบการเขียนคล่อง ป.6                      

2.2.17  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ที่คิดเลขคล่อง   

 คำอธิบาย ตัวชี้วัด :คิดเลขคล่อง หมายถึง ความสามารถในการ บวก ลบ คูณ และหาร (จำนวนนับเศษส่วน ทศนิยามไม่เกินสามตำแหน่ง) และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 60 ขึ้นไป

                             แบบทดสอบการคิดเลขคล่อง ป.6                           

2.2.18  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ที่มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน        

  คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน หมายถึง ทักษะการสรุปอ้างอิง ทักษะการนำความรู้ไปใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 60 ขึ้นไป                                            

2.2.19  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ที่มีทักษะชีวิต   

 คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะชีวิตหมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการแสดงความภาคภูมิใจเชื่อมั่นในตนเองและผู้อื่น แสดงความรู้สึกนึกคิดหรือการกระทำที่ตนเองภาคภูมิใจให้ผู้อื่นรับรู้ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้รายรื่น มีความสำเร็จ                                                    

2.2.20  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย     

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย ทักษะการ ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน อย่างมีมารยาท และพูด เขียน แสดงความคิดเห็นวิเคราะห์จากเรื่องที่ฟัง ดู อ่านอย่างสมเหตุสมผลได้ถูกต้อง เหมาะสมตามสถานการณ์และเกณฑ์ ที่สถานศึกษากำหนด       

แบบทดสอบทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัยชั้น  ป.6                                       

2.2.21  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ที่มีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  

   คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ใฝ่เรียนรู้หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด                                             

2.3.01  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 1 ที่มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

        คำอธิบาย ตัวชี้วัด :แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หมายถึง  ความสามารถในการตั้งคำถาม ออกแบบวิธีการหาคำตอบอย่างง่าย ๆ หาแหล่งข้อมูล รวบรวมคำตอบ สรุปเขียนรายงานสั้น ๆ ตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด         

แบบทดสอบ                                     

2.3.02  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 1 ที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

                   คำอธิบาย ตัวชี้วัด :การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ หมายถึง  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เอกสารแนะนำชิ้นงานและสไลด์นำเสนอข้อมูล อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด                

แบบทดสอบเทคโนโลยี ม.1                            

2.3.03  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 1 ที่มีทักษะการคิดขั้นสูง

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะการคิดขั้นสูง หมายถึง การวิเคราะห์ ทักษะการประเมิน ทักษะการสรุปลงความเห็นตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด                                             

2.3.04  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 1 ที่มีทักษะชีวิต

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะชีวิต หมายถึง  มีความสามารถในการ รู้ความถนัด ความสามารถ และบุคลิกภาพตนเอง รู้จักจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง รู้เท่าทันชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงและจัดการความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม                                   

2.3.05  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 1 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย    

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย หมายถึง ทักษะการฟัง ดู พูด อ่านเขียนอย่างมีมารยาท และพูด เขียน อธิบาย ชี้แจงจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่านได้หลายแง่มุมอย่างสมเหตุสมผล ตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด         

 แบบทดสอบทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัยชั้น  ม.1                          

2.3.06  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.1 ที่มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง    

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตด้วยความประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่เน้นวัตถุนิยมตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด                                    

2.3.07  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 2 ที่มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง        

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หมายถึง  ทักษะการตั้งคำถาม ออกแบบวิธีการหาคำตอบ หาแหล่งวิธีการหาคำตอบจากแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปเขียนรายงานตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด                           

แบบทดสอบ                    

2.3.08  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 2 ที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้      

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ หมายถึง  มีทักษะการค้นหาข้อมูล และการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด      

แบบทดสอบ                               

2.3.09  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 2 ที่มีทักษะการคิดขั้นสูง

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะการคิดขั้นสูง หมายถึง ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ ตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดร้อยละ 60 ขึ้นไป                     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเห็น (22)

เขียนเมื่อ 

ต่อ

2.3.11 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 2 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
 
คำอธิบาย ตัวชี้วัด : ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย หมายถึง ทักษะการฟัง ดู พูด อ่าน เขียนอย่างมีมารยาท และพูด เขียน โต้แย้งจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่านได้อย่างสมเหตุสมผลที่ไม่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่น ตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

แบบทดสอบ

2.3.12 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.2 ที่มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

คำอธิบาย ตัวชี้วัด : คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตด้วยความประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่เน้นวัตถุนิยมตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

2.3.13 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 3 ที่มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 คำอธิบาย ตัวชี้วัด : แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หมายถึง ทักษะการตั้งคำถาม สร้างเครื่องมือ กำหนดแหล่งรวบรวมข้อมูลสรุปและเขียนรายงาน ตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

แบบทดสอบ

2.3.14 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 3 ที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

คำอธิบาย ตัวชี้วัด : การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

แบบทดสอบ

 2.3.15 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 3 ที่มีทักษะการคิดขั้นสูง 

 คำอธิบาย ตัวชี้วัด : ทักษะการคิดขั้นสูง หมายถึง ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณาณ ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดร้อยละ 60 ขึ้นไป

 2.3.16 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 3 ที่มีทักษะชีวิต 

 คำอธิบาย ตัวชี้วัด : ทักษะชีวิต หมายถึง ทักษะความสามารถของผู้เรียนในการแสวงหาและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์กับตนเอง รู้จักสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่น มีทักษะในการแสวงหาและใช้ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ แล้วนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์มีวิธีการสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่น

 2.3.17 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 3 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย

คำอธิบาย ตัวชี้วัด : ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย หมายถึง ทักษะการฟัง ดู พูด อ่าน เขียนอย่างมีมารยาท และพูด เขียน วิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่านอย่างมีเหตุผลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

แบบทดสอบ

 2.3.18 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 3 ที่มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

คำอธิบาย ตัวชี้วัด : คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตด้วยความประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่เน้นวัตถุนิยมตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

เขียนเมื่อ 
  • มีกิจกรรมมากเลยนะครับ
  • น่าสนใจมากๆ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะท่านอาจารย์  Blank ขจิต ฝอยทอง

เขียนเมื่อ 

สุดยอดครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

ซากัรตา
IP: xxx.53.109.142
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ

พีพีสุดแสบ
IP: xxx.17.211.118
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมาๆ ๆ เลยค่ะ

ครูโก
IP: xxx.51.233.128
เขียนเมื่อ 

แบบทดสอบการอ่านคล่อง ป.6 ไม่ตรงเนื้อเรื่องช่วยแก้ด้วยครับ...ขอบคุณมาก

ครูบนเขาภูพานทอง
IP: xxx.2.241.24
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ...ช่วยได้เยอะเลยค่ะ

ืnuttha
IP: xxx.168.41.232
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆ แต่คู่มือการใช้หนูเปิดไม่ได้ค่ะ

รพ
IP: xxx.7.173.216
เขียนเมื่อ 

ทำไมต้องให้ทำช่วงนี้ด้วยเด็กจะอ่านหนังสือสอบรู้ไม่ว่ะ


รพ
IP: xxx.7.173.216
เขียนเมื่อ 

ทำไมไม่เขียนเฉลยมาไห้ด้วยข้อสอบอาไรไม่รู้ยากฉิบหาย!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ครูวิชาการ
IP: xxx.122.24.7
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ เป็นประโยชน์มากเลย

กฤษณา
IP: xxx.122.24.7
เขียนเมื่อ 

อาจารย์มีแบบประเมินทักษะการคิดพื้นฐาน ทักษะชีวิต ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนไหมคะถ้ามีรบกวนลงให้ด้วย ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

เข้าไปดูใน ภาคเรียนที่ ๒ ตามลิงค์นี้ 

notto
IP: xxx.173.174.29
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ กำลังหาอยู่พอดี

สมคิด
IP: xxx.26.164.119
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากเลยหาอยู่ตั้งนาน

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร)
IP: xxx.51.150.134
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ข้อมูลเป็นประโยชน์มากๆ  

ไพจิตต์ ดีทีเก้อร์
IP: xxx.77.241.75
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณน่ะค่ะที่เาข้อมูลมาแชร์มีประโยชน์มากค่ะ  มีระดับม.ปลายม.4-6ไหมค่ะ

 

 

วิชาการ
IP: xxx.93.216.241
เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณอย่างมากพัฒนาต่อไป

ครูจักรกฤษณ์
IP: xxx.109.66.253
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ครูแอ๋มมากครับ

เขียนเมื่อ 

ไม่เป็นไรค่ะ

คำสำคัญ (Tags)

#จุดเน้น สพฐ.

หมายเลขบันทึก

503060

เขียน

21 Sep 2012 @ 21:23
()

แก้ไข

21 Nov 2013 @ 20:50
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 7, ความเห็น: 22, อ่าน: คลิก