การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น ระดับสถานศึกษา:ภาคเรียนที่ ๒

ครูแอ๋ม

การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
 ระดับสถานศึกษา ของสพฐ.

รายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดมิติที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

มิติที่ 1

1.17  โรงเรียนมีนวัตกรรมทางการบริหารเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น     

1.18  โรงเรียนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น 

1.19  โรงเรียนมีเครื่องมือวัดและประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพ     

1.20  โรงเรียนมีการเผยแพร่การวิจัยและผลการพัฒนาผู้เรียน 

รายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดมิติที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

มิติที่ 2

2.1.01  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.1 ที่อ่านออก

        คำอธิบาย ตัวชี้วัด :การอ่านออกหมายถึง ความสามารถในการอ่านคำพื้นฐานและเข้าใจความหมายของคำพื้นฐานได้ไม่น้อยกว่า 600 คำ (จากบัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 708 คำ

 แบบทดสอบการอ่านออกป.1  

2.1.02  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.1 ที่เขียนได้

        คำอธิบาย ตัวชี้วัด :การเขียนได้หมายถึง ความสามารถในการเขียนคำพื้นฐานได้ไม่น้อยกว่า 600 คำ  ประโยคง่าย ๆ และมีมารยาทในการเขียน

  แบบทดสอบการเขียนได้ ป.1  

2.1.03  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.1 ที่คิดเลขเป็น  

        คำอธิบาย ตัวชี้วัด :คิดเลขเป็นหมายถึง ความสามารถในการแสดงวิธีทำ และหาคำตอบ การบวก ลบ (จำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0 ) และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้องตามสถานการณ์ที่กำหนด ร้อยละ 60 ขึ้นไป

  แบบทดสอบคิดเลขเป็น ป.1

2.1.04  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.1 ที่มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน  

    คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน หมายถึง  ทักษะการสังเกต และ ทักษะการจัดกลุ่มได้ถูกต้องตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 60 ขึ้นไป       

แบบทดสอบ ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน  ป.1                                     

2.1.05  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.1 ที่มีทักษะชีวิต 

 คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะชีวิตหมายถึง สามารถของผู้เรียนในการรู้จักตนเองและภูมิใจ แสดงความสามารถ รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง       

แบบทดสอบ  ทักษะชีวิต ป.1                                                      

2.1.06  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.1 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย  

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้เรียนตั้งใจฟังครู และสามารถพูดสื่อสารให้เข้าใจโดยใช้คำสุภาพ ได้ถูกต้องเหมาะสม ตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

 แบบทดสอบทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย ป.1

2.1.07  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.1 ที่มีคุณลักษณะใฝ่ดี  

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :คุณลักษณะใฝ่ดี หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความมีเหตุผล รู้จักแยกแยะถูกและผิด รักความสันติ เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างทางความคิด ตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  

แบบทดสอบคุณลักษณะใฝ่ดี ป.1

2.1.08  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.2 ที่อ่านออก  

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :การอ่านออกหมายถึง ความสามารถในการอ่านคำพื้นฐานและเข้าใจความหมายของคำพื้นฐานเพิ่มจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ไม่น้อยกว่า 800 คำ และอ่านข้อความ เรื่องที่มีความยากง่ายใกล้เคียงกับหนังสือเรียน และมีมารยาทในการอ่าน(จากบัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1093 คำ)

  แบบทดสอบการอ่านออก ป.2  

2.1.09  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.2 ที่เขียนได้  

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :การเขียนได้หมายถึง ความสามารถในการเขียนคำพื้นฐานเพิ่มจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ไม่น้อยกว่า 800 คำ เขียนบรรยายภาพ และมีมารยาทในการเขียน           

 แบบทดสอบการเขียนได้ ป.2  

2.1.10  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.2 ที่คิดเลขเป็น

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :คิดเลขเป็นหมายถึง ความสามารถในการแสดงวิธีทำ และหาคำตอบ การบวก ลบ (จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 ) คูณ (จำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก) หาร (ตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลัก) และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้องตามสถานการณ์ที่กำหนด ร้อยละ 60 ขึ้นไป

 แบบทดสอบการคิดเลขเป็น ป.2  

2.1.11  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.2 ที่มีทักษะคิดขั้นพื้นฐาน

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน หมายถึง  ทักษะทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการจำแนกประเภทได้ถูกต้องตามสถานการณ์ที่กำหนด ร้อยละ 60 ขึ้นไป             

แบบทดสอบการคิดพื้นฐาน ป.2                                          

2.1.12  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.2 ที่มีทักษะชีวิต 

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะชีวิตหมายถึง ความสามารถของผู้เรียนที่ยอมรับความแตกต่างระหว่างตนเองและผู้อื่น และรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง ค้นพบจุดเด่น จุดด้อย และความสามารถของตนเอง ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกเมื่อเผชิญกับสภาวะอารมณ์ไม่พึงประสงค์ ยอมรับความแตกต่างทางกายทางความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่นๆ     

แบบทดสอบ   ทักษะชีวิตป.2                                  

2.1.13  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.2 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย  

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้เรียนตั้งใจฟังครู และสามารถพูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์โดยใช้คำสุภาพ ได้ถูกต้องเหมาะสม ตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

 แบบทดสอบทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย ป.2  

2.1.14  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.2 ที่มีคุณลักษณะใฝ่ดี  

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :คุณลักษณะใฝ่ดี หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความมีเหตุผล รู้จักแยกแยะถูกและผิด รักความสันติ เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างทางความคิด ตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  

แบบทดสอบคุณลักษณะใฝ่ดี ป.2

2.1.15  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.3 ที่อ่านออก

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :การอ่านออกหมายถึง ความสามารถในการอ่านคำพื้นฐานและเข้าใจความหมายของคำพื้นฐานเพิ่มจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้ไม่น้อยกว่า 1,200 คำ และอ่านข้อความเรื่องบทร้อยกรองที่มีความยากง่ายใกล้เคียงกับหนังสือเรียน ด้วยความเข้าใจและมีมารยาทในการอ่าน (จากบัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  1,210 คำ)

 แบบทดสอบการอ่านออกชั้น ป.3  

2.1.16  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.3 ที่เขียนได้  

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :การเขียนได้หมายถึง ความสามารถในการเขียนคำพื้นฐานเพิ่มจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้ไม่น้อยกว่า 1,200 คำ เขียนเรื่องจากภาพ และมีมารยาทในการเขียน

 แบบทดสอบการเขียนได้ชั้น ป.3  

2.1.17  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.3 ที่คิดเลขเป็น  

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :คิดเลขเป็นหมายถึง ความสามารถในการแสดงวิธีทำ และหาคำตอบ การบวก ลบ (จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 ) คูณ (จำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก) หาร (ตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลัก) และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้องตามสถานการณ์ที่กำหนด ร้อยละ 60 ขึ้นไป

 แบบทดสอบการคิดเลขเป็นชั้น ป.3  

2.1.18  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.3 ที่มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน  

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน หมายถึง  ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการเชื่อมโยงได้ถูกต้องตามสถานการณ์ที่กำหนด ทักษะการคิด       

แบบทดสอบ  ทักษะการคิดขั้นพื้นฐานป.3                          

2.1.19  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.3 ที่มีทักษะชีวิต  

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะชีวิตหมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการมองตนเองและผู้อื่น ในแง่บวกและการจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น  จัดการกับอารมณ์ของตนเองที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันที่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ 

แบบทดสอบทักษะชีวิต ป.3

2.1.20  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.3 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย  

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย หมายถึง ทักษะการ ฟัง ดู พูด อ่าน เขียนอย่างมีมารยาท และพูด เขียน สื่อสารจากเรื่องที่ฟัง ดู อ่าน ได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์โดยใช้คำสุภาพได้ถูกต้องเหมาะสม ตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

  แบบทดสอบทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย ป.3  

2.1.21  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.3 ที่มีคุณลักษณะใฝ่ดี  

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :คุณลักษณะใฝ่ดี หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความมีเหตุผล รู้จักแยกแยะถูกและผิด รักความสันติ เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างทางความคิด ตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

แบบทดสอบคุณลักษณะใฝ่ดี ป.3

2.2.01  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.4 ที่อ่านคล่อง

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ความสามารถ ในการอ่านข้อความ เรื่อง บทร้อยกรองที่มีความยากง่ายใกล้เคียงกับหนังสือเรียนอย่างคล่องแคล่ว สรุปใจความสำคัญ และมีมารยาทในการอ่าน       

 แบบทดสอบการอ่านคล่องชั้น ป.4  

2.2.02  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.4 ที่เขียนคล่อง 

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :เขียนคล่อง หมายถึง ความสามารถในการเขียนย่อความ  อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษา ได้รวดเร็วในระยะเวลาที่เหมาะสม ตามระดับชั้นของผู้เรียน และมีมารยาทในการเขียน

  แบบทดสอบการเขียนคล่องชั้น ป.4 

2.2.03  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.4 ที่คิดเลขคล่อง 

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :คิดเลขคล่อง หมายถึง ความสามารถในการบวกและลบ (จำนวนนับ เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน) คูณ (จำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่าสี่หลัก) และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างคล่องแคล่ว ได้ถูกต้องตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 60 ขึ้นไป

 แบบทดสอบการคิดเลขคล่องชั้น ป.4  

2.2.04  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.4 ที่มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน  

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน หมายถึง ทักษะการตั้งคำถาม ทักษะการให้เหตุผลได้ถูกต้อง เหมาะสมตามสถานการณ์และเกณฑ์ ที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 60 ขึ้นไป       

แบบทดสอบ    ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ป.4                

2.2.05  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.4 ที่มีทักษะชีวิต 

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะชีวิตหมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการ เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น ใช้สิทธิของตนเองในโอกาสต่าง ๆ และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อืน       

แบบทดสอบ:ทักษะชีวิตป.4                                             

2.2.06  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.4 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย หมายถึงทักษะการฟัง ดู พูด อ่าน เขียนอย่างมีมารยาท และพูด เขียน แสดงความรู้ ความคิดจากเรื่องที่ฟัง ดู อ่านอย่างมีเหตุผลได้ถูกต้อง เหมาะสมตามสถานการณ์และเกณฑ์ ที่สถานศึกษากำหนด

แบบทดสอบทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัยชั้น ป.4  

2.2.07  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.4 ที่มีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ 

  คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ใฝ่เรียนรู้หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

แบบทดสอบใฝ่เรียนรู้ ป.4

2.2.08  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.5 ที่อ่านคล่อง 

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :อ่านคล่องหมายถึง  ความสามารถในการอ่านข้อความ เรื่อง บทร้อยกรองที่มีความยากง่ายใกล้เคียงกับหนังสือเรียนอย่างคล่องแคล่ว สรุปใจความสำคัญ ข้อคิดเรื่องที่อ่าน และมีมารยาทในการอ่าน

 แบบทดสอบการอ่านคล่อง ป.5

2.2.09  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.5 ที่เขียนคล่อง

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :เขียนคล่อง หมายถึง ความสามารถในการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างคล่องแคล่ว และมีมารยาทในการเขียน

 แบบทดสอบการเขียนคล่อง ป.5  

2.2.10  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.5 ที่คิดเลขคล่อง 

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :เขียนคล่อง หมายถึง ความสามารถในการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างคล่องแคล่ว และมีมารยาทในการเขียน

 แบบทดสอบการคิดเลขคล่อง ป.5  

2.2.11  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.5 ที่มีการคิดขั้นพื้นฐาน 

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน หมายถึง ทักษะการแปลความ ทักษะการตีความ ได้ถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

บบทดสอบทักษะการคิดขั้นพื้นฐานป.5

2.2.12  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.5 ที่มีทักษะชีวิต

คำอธิบาย ตัวชี้วัด 2.2.12 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.5 ที่มีทักษะชีวิตทักษะชีวิตหมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น แสดงความรู้สึก ชื่นชมความสำเร็จของตนเองและผู้อื่น ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม พึ่งตนเองได้  

แบบทดสอบทักษะชีวิตป.5

2.2.13  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.5 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย หมายถึงทักษะการฟัง ดู พูด อ่าน เขียนอย่างมีมารยาท และพูด เขียน แสดงความรู้สึก ความคิดจากการฟัง ดู อ่านอย่างมีเหตุผล ได้ถูกต้อง เหมาะสมตามสถานการณ์และเกณฑ์ ที่สถานศึกษากำหนด

  แบบทดสอบทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัยชั้น ป.5  

2.2.14  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.5 ที่มีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ใฝ่เรียนรู้หมายถึง การแสดงออกถึงความความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

แบบทดสอบใฝ่เรียนรู้ป.5

2.2.15  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ที่อ่านคล่อง

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :อ่านคล่องหมายถึง  ความสามารถในการ อ่านข้อความ เรื่อง บทร้อยกรองที่มีความยากง่ายใกล้เคียงกับหนังสือเรียนอย่างคล่องแคล่ว  สรุปใจความสำคัญ แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และมีมารยาทในการอ่าน

 แบบทดสอบการอ่านคล่อง ป.6 

2.2.16  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ที่เขียนคล่อง  

 คำอธิบาย ตัวชี้วัด :เขียนคล่อง หมายถึง ความสามารถในการเขียนเรียงความอย่างคล่องแคล่วและมีมารยาทในการเขียน

 แบบทดสอบการเขียนคล่อง ป.6  

2.2.17  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ที่คิดเลขคล่อง  

 คำอธิบาย ตัวชี้วัด :คิดเลขคล่อง หมายถึง ความสามารถในการ บวก ลบ คูณ และหาร (จำนวนนับเศษส่วน ทศนิยามไม่เกินสามตำแหน่ง) และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 60 ขึ้นไป

  แบบทดสอบการคิดเลขคล่อง ป.6 

2.2.18  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ที่มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน  

 คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน หมายถึง ทักษะการสรุปอ้างอิง ทักษะการนำความรู้ไปใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

แบบทดสอบทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ป.6

2.2.19  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ที่มีทักษะชีวิต 

 คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะชีวิตหมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการแสดงความภาคภูมิใจเชื่อมั่นในตนเองและผู้อื่น แสดงความรู้สึกนึกคิดหรือการกระทำที่ตนเองภาคภูมิใจให้ผู้อื่นรับรู้ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้รายรื่น มีความสำเร็จ 

แบบทดสอบทักษะชีวิตป.6

2.2.20  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย  

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย ทักษะการ ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน อย่างมีมารยาท และพูด เขียน แสดงความคิดเห็นวิเคราะห์จากเรื่องที่ฟัง ดู อ่านอย่างสมเหตุสมผลได้ถูกต้อง เหมาะสมตามสถานการณ์และเกณฑ์ ที่สถานศึกษากำหนด  

แบบทดสอบทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัยชั้น ป.6  

2.2.21  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ที่มีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ 

 คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ใฝ่เรียนรู้หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

แบบทดสอบใฝ่เรียนรู้ ป.6

2.3.01  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 1 ที่มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

  คำอธิบาย ตัวชี้วัด :แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หมายถึง  ความสามารถในการตั้งคำถาม ออกแบบวิธีการหาคำตอบอย่างง่าย ๆ หาแหล่งข้อมูล รวบรวมคำตอบ สรุปเขียนรายงานสั้น ๆ ตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

แบบทดสอบ  แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

2.3.02  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 1 ที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

   คำอธิบาย ตัวชี้วัด :การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ หมายถึง  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เอกสารแนะนำชิ้นงานและสไลด์นำเสนอข้อมูล อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

แบบทดสอบเทคโนโลยี ม.1  

2.3.03  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 1 ที่มีทักษะการคิดขั้นสูง

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะการคิดขั้นสูง หมายถึง การวิเคราะห์ ทักษะการประเมิน ทักษะการสรุปลงความเห็นตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

แบบทดสอบทักษะการคิดขั้นสูง

2.3.04  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 1 ที่มีทักษะชีวิต

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะชีวิต หมายถึง  มีความสามารถในการ รู้ความถนัด ความสามารถ และบุคลิกภาพตนเอง รู้จักจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง รู้เท่าทันชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงและจัดการความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

แบบทดสอบทักษะชีวิต

2.3.05  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 1 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย  

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย หมายถึง ทักษะการฟัง ดู พูด อ่านเขียนอย่างมีมารยาท และพูด เขียน อธิบาย ชี้แจงจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่านได้หลายแง่มุมอย่างสมเหตุสมผล ตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

 แบบทดสอบทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัยชั้น ม.1  

2.3.06  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.1 ที่มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตด้วยความประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่เน้นวัตถุนิยมตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

แบบทดสอบคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

2.3.07  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 2 ที่มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หมายถึง  ทักษะการตั้งคำถาม ออกแบบวิธีการหาคำตอบ หาแหล่งวิธีการหาคำตอบจากแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปเขียนรายงานตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

แบบทดสอบแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

2.3.08  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 2 ที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ หมายถึง  มีทักษะการค้นหาข้อมูล และการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

แบบทดสอบการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  

2.3.09  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 2 ที่มีทักษะการคิดขั้นสูง

คำอธิบาย ตัวชี้วัด :ทักษะการคิดขั้นสูง หมายถึง ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ ตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดร้อยละ 60 ขึ้นไป     

แบบทดสอบทักษะการคิดขั้นสูง   

2.3.10 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 2 ที่มีทักษะชีวิต

คำอธิบาย ตัวชี้วัด : ทักษะชีวิต หมายถึง  ความสามารถของผู้เรียนในการทำงานร่วมกับผู้อื่นบนพื้นฐานความเป็นประชาธิปไตย และมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม  กล้าแสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ใช้การสื่อสารเชิงบวกที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดี คลายเครียดด้วยวิธีการสร้างสรรค์ มีจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคม

แบบทดสอบทักษะชีวิต             

2.3.11 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 2 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย

คำอธิบาย ตัวชี้วัด : ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย หมายถึง ทักษะการฟัง ดู พูด อ่าน เขียนอย่างมีมารยาท และพูด เขียน โต้แย้งจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่านได้อย่างสมเหตุสมผลที่ไม่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่น ตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

แบบทดสอบทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย

2.3.12 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.2 ที่มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

คำอธิบาย ตัวชี้วัด : คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตด้วยความประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่เน้นวัตถุนิยมตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

แบบทดสอบคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

2.3.13 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 3 ที่มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 คำอธิบาย ตัวชี้วัด : แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หมายถึง ทักษะการตั้งคำถาม สร้างเครื่องมือ กำหนดแหล่งรวบรวมข้อมูลสรุปและเขียนรายงาน ตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

แบบทดสอบแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

2.3.14 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 3 ที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  คำอธิบาย ตัวชี้วัด : การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน อย่างมีความสุข  <a href=" http://cdn.gotoknow.org/assets/m

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#สพฐ#จุดเน้น#ภาคเรียนที่ -

หมายเลขบันทึก: 519752, เขียน: 16 Feb 2013 @ 14:17 (), แก้ไข: 21 Nov 2013 @ 20:50 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 12, อ่าน: คลิก


ความเห็น (12)

เขียนเมื่อ 

 2.3.16 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 3 ที่มีทักษะชีวิต 

คำอธิบาย ตัวชี้วัด : ทักษะชีวิต หมายถึง  ทักษะความสามารถของผู้เรียนในการแสวงหาและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์กับตนเอง รู้จักสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่น มีทักษะในการแสวงหาและใช้ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ แล้วนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์มีวิธีการสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่น 

 แบบทดสอบทักษะชีวิต

2.3.17ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 3 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย

คำอธิบาย ตัวชี้วัด : ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย หมายถึง ทักษะการฟัง ดู พูด อ่าน เขียนอย่างมีมารยาท และพูด เขียน โต้แย้งจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่านได้อย่างสมเหตุสมผลที่ไม่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่น ตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

แบบทดสอบทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย

2.3.18ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 3 ที่มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

คำอธิบาย ตัวชี้วัด : คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตด้วยความประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่เน้นวัตถุนิยมตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

แบบทดสอบคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

kru_Bee
IP: xxx.93.206.152
เขียนเมื่อ 

2.3.14 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 3 ที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

*** แบบทดสอบที่แนบเป็นทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัยค่ะ

ขอบคุณที่โพสให้นะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ kru_Bee ค่ะ เปลี่ยนให้แล้วค่ะ ขอโทษด้วย สับสนเพราะเยอะมาก

วลัยลักษณ์ ราชจินดา
IP: xxx.0.195.198
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณจริงๆค่ะ

วลัยลักษณ์ ราชจินดา
IP: xxx.0.195.198
เขียนเมื่อ 

2.1.04  ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.1 ที่มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน 

แต่แนบแบบทดสอบการอ่านออกมาค่ะ

เขียนเมื่อ 

เปลี่ยนให้แล้วค่ะ  ขอบคุณมาก งง ๆ ไปบ้่าง เยอะมาก

วลัยลักษณ์ ราชจินดา
IP: xxx.0.195.198
เขียนเมื่อ 

เครื่องมือประเมินทักษะชีวิตป.5 ไม่มีหรือคะ

เขียนเมื่อ 

มีนะ 2.2.12 เปิดดูแล้ว ปกติค่ะ

ครูเบียร์ค่ะ
IP: xxx.1.249.220
เขียนเมื่อ 

รบกวน ขอแบบทดสอบทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ป2 และ แบบทดสอบความสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ม3 ด้วยค่ะ ข้างบนไม่มีค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ


เขียนเมื่อ 

2.3.14 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 3 ที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

คำอธิบาย ตัวชี้วัด : การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

แบบทดสอบความสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร)
IP: xxx.51.150.134
เขียนเมื่อ 

2.3.15 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 3  อยู่ตรงไหนค่ะ