ต้องการพัฒนาคนในองค์กร ควรทำอย่างไร

Fareeda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พัฒนาได้แล้วว

ในหลายๆครั้งเคยนั่งมองดูคนในองค์กรนั่งทำงาน พบว่ามีหลายรูปแบบในการทำงานในเวลาเดียวกัน  คนไหนทำก้อทำแทบตาย  คนไหนลอยก้อเลื่อนไปตลอด  ทำอย่างไรที่จะไห้องค์กรพัฒนา

"โดยเริ่มจากการพัฒนา  คน  ก่อนเห็นจะดี!!! "

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการเรียนรู้ ในองค์การจะมีการเรียนรู้มีหลายประการ เช่น

                   1)  การเรียนรู้ของบุคคลโดยมีพื้นฐานดังนี้

          -    ความรู้ (Knowledge)  หมายถึงว่า ให้มีความรู้ในหลักการแนวคิดหรือมโนทัศน์ (Concept)ในสิ่งที่จะให้บุคคลได้เรียนรู้

          -    ความเข้าใจ (Uuderstand) เป็นลักษณะที่เป็นผลต่อเนื่องจากความรู้ คือ เมื่อมีความรู้ในหลักการหรือแนวคิดแล้วจนสามารถตีความ แปลความขยายความในหลักการหรือแนวคิดนั้นได้ก็ถือว่ามีความเข้าใจเกิดขึ้น

          -     ทักษะ (Skills) สำหรับทักษะในการทำงานของบุคคลในองค์การนั้นหมายถึงเป็นการทำได้โดยดูจากตัวอย่าง คำชี้แนะ หรือการกำกับใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชา  การทำได้โดยกำกับชี้แนะห่าง ๆ จากผู้บังคับบัญชาและ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิธีการหรือในสถานการณ์แบบใด บุคคลผู้นั้นก็สามารถทำได้เองโดยอัตโนมัติผู้บังคับบัญชาเพียงแต่ให้กรอบและเป้าหมาย หรือผลลัพธ์ที่ต้องการก็พอ

          -    ทัศนติ (Attitude) เป็นการเรียนรู้เพือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือแบบแผนในการทำงานโดยการปรับทัศนคติของบุคคลให้เป็นคนที่มีเหตุมีผลเข้าใจถึงความคิดและความรู้สึกของผู้อื่น ขณะเดียวกันก็เปิดใจพร้อมที่จะรับฟังความเห็นจากผู้อื่นด้วย

                   2)  การเรียนรู้ของทีม  เป็นลักษณะการเรียนรู้ที่เรียกว่า ทีมการเรียนรู้ (Team Learning)หมายถึง การที่องค์การได้ปรับเปลี่ยนองค์การให้เป็นแบบราบ หรือแบบยืดหยุ่นแล้ว การทำงานแต่ละแผนกแต่ละฝ่ายได้ปรับให้เป็นแบบทีมงาน ดังนั้นในการทำงาน โครงการหรือแผนงานใด ๆ จำเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน (Performance Analysis) ตั้งแต่เริ่มการทำงานขณะปฏิบัติงานและสิ้นสุดการทำงานเพื่อจะได้นำผลสรุปมาเป็นบทเรียนหรือประสบการณ์เพื่อสามารถทำได้ดีกว่าเดิม หรือเรียนรู้ความสำเร็จจากผลงานที่ผ่านมา หรือแม้กระทั่งการเรียนรู้จากการทำงานแบบข้ามทีมงาน (Cross Funtional Team)

                   3)  องค์การแห่งการเรียนรู้ (Organizational Learning) เมื่อองค์การเกิดการเรียนรู้ในลักษณะ ทีมการเรียนรู้ (Team Learning) จะทำให้องค์การกลายเป็น องค์การแห่งการเรียนรู้ขึ้นมาได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  แนวคิด ทฤษฎี การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

Human Capital ==>>> สุดยอด ของสุดยอดนะคะ

ขอบคุณค่ะ