ตัวอย่างการกล่าวแนะนำวิทยากร อบรมโครงการ “การเป็นพิธีอย่างมืออาชีพ” วิทยากรคือ อาจารย์ทองสุข มันตาทอน เรียบเรียงจากตัวอย่างของพิธีกรในงาน จัดโดย มมส. ท่านผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านครับ ช่วงเวลาต่อจากนี้ไป เป็นเวลาสำคัญยิ่ง ที่พวกเรารอคอยกันมานาน เพราะทุกท่านต่างก็ต้องการที่จะทราบว่าการเป็นพิธีกรที่ดีจะต้องมีเทคนิคและวิธีการอย่างไรบ้าง วันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากท่านวิทยากรผู้ทรงความรู้ มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในเรื่องนี้โดยตรง มีผลงานทางวิชาการและได้บรรยายในเรื่องนี้มาเป็นเวลานานนับสิบปี สำหรับผลงานของท่านมีมากมายรวมถึงผลิตตำราออกจำหน่ายมากกว่าหมื่นเล่ม เราจึงไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมท่านวิทยากรผู้นี้จึงมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ หากศึกษาถึงภูมิหลังทางการศึกษาของท่าน ท่านจบการศึกษาระดับเปรียญธรรมแปดประโยคและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบกับท่านได้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่ดูแลพิธีการที่สำคัญๆ ของจังหวัดมานานนับสิบปี รางวัลที่ท่านเคยได้รับ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลบุคคลตัวอย่างจากมูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์ รางวัลคนดีศรีประทาย รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยากรท่านผู้นี้คือ ผู้อำนายการสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่แปด นครราชสีมา อาจารย์ทองสุข มันตาทอน ขอเรียนเชิญท่านเริ่มบรรยายได้ ณ บัดนี้ครับ