วันนี้...ผมได้รับหนังสือเชิญเป็นวิทยากรครับ...คือทางสถาบันทักษิณคดีศึกษา  ม. ทักษิณ  มอบหมายให้ผมไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง...กลยุทธ์การนำคุณธรรม  จริยธรรม  มาใช้เพื่อให้นักศึกษาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข...ในวันจันทร์ที่  18  ก.ย.  2549   เวลา 09.00 - 11.30 น.  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...ลงนามโดย  ดร.รุจิรา  แกล้วทะนงค์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...

         แรกเริ่มผมสอบถามข้อมูลเบื้องต้นไปที่ฝ่ายจัดการเรื่องนี้...คือ อ.มาลินี  เสรีรัตน์  ได้รู้ว่า  ผู้ฟังเป็นคณาจารย์ ของที่นั้น...จำนวน  140  ท่าน...ผมเองจบสายปรัชญามายังไม่ลึกพอทางด้านนี้...แต่ขอขอบพระคุณที่ให้โอกาส...

ผมนึกถึงเพื่อน ๆที่ gotoknow อยากชวนมาทำ  KM จัง  ใครอยู่ใกล้วิทยาลัยอาชีว ฯบ้างครับผม...

หรือท่านจะเสนอข้อมูลด้านคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อให้ผมเป็นแนวทางในการบรรยายครั้งนี้...อันจะก่อประโยชน์ต่อมนุษย์โลกของเราครับ...ก็ขอเชิญนะครับที่บันทึกนี้...นี้เป็นงานแรกของผมช่วงที่มาทำงานอยู่  ม.  ทักษิณ  ครับ

ด้วยความปรารถนาดี

จาก...umi