Contact

ธุรกิจที่แอ้มสนใจทำ

  Books for Rent  

     ธุรกิจที่แอ้มสนใจ  ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าธุรกิจได้หรือเปล่า  แอ้มอยากเปิดร้านเช่าหนังสือ เพราะแอ้มชอบอ่านหนังสือ  เลยซื้อหนังสือค่อนข้างเยอะ  ทำให้คิดว่าถ้าเราเปิดร้านหนังสือเช่าก็ดีเหมือนกัน  คือนำหนังสือที่เรามีอยู่แล้วมาทำให้เป็นรายได้  ถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกิจเล็ก ๆ  แต่ก็อยากทำเป็นอาชีพเสริมจากงานประจำ

     และอีกหนึ่งธุรกิจที่สนใจ  คือ  ธุรกิจส่งออกอะไหล่ของเครื่องจักร  เนื่องจากตอนนี้ได้ช่วยธุรกิจของครอบครัว  ซึ่งรับผลิตอะไหล่ที่นำไปประกอบเครื่องจักร  โดยมีบริษัทคู่ค้าดำเนินการส่งออกไปที่ประเทศญี่ปุ่น  และในอนาคตทางบริษัทฯ  จะดำเนินการส่งออกเอง 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 50062, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ธุรกิจที่แอ้มสนใจทำ

Recent Posts 

Comments (0)