ความโดดเด่นในเรื่องหลักในการเลือกกฎหมาย(Choice of law) ในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลของประเทศรัสเซีย

บทบัญญัติในการเลือกกฎหมาย(choice of law) ของรัสเซีย ใช้จุดเกาะเกี่ยวในลักษณะยืดหยุ่น ซึ่งแตกต่างจากของประเทศไทยและญี่ปุ่น ซึ่งใช้จุดเกาะเกี่ยวที่ตายตัว

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลของประเทศรัสเซ๊ย  ได้มีกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งแห่งสหัพันธ์รัสเซีย (The  Civil Code of  the  Russian Federation)

ประมวลกฎหมายแพ่งดังกล่าวได้มีการแก้ไขหลายครั้ง  คือ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ และสิงหาคม ปี ค.ศ 1996, ตุลาคม ปี ค.ศ 1997,กรกฏาคมและธันวาคม ปี ค.ศ 1999, พฤษภาคมและพฤศจิกายน ปี ค.ศ 2001, มีนาคมและพฤศจิกายน 2002, มกราคม, มีนาคม,พฤศจิกายนและ ธันวาคม 2003 ( ที่มา: www.russian-civil-code.com/part III/section VI / subsection 1/ chapter 66.html

ในส่วนของการเลือกกฎหมาย( choice  of  law ) นั้น กำหนดอยู่ในpart III  Section VI Chapter 68 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

Article 1210.Selection  of Law by  the  Parties  to  a  Contract

1.When  they  enter  into a contract  or  later  on  the  parties  thereto may select  by  agreement  between  them  select  the  law  that  will  govern  their  rights  and  duties under  the  contract. The  law  so  selected  by  the  parties  shall  govern  the  emergence  and  termination  of  a rights  of  ownership  and  orther  rights  in  rem  relating  to  movable  property with  no  prejudice  for  the  rights  of  third  persons.

แปลว่า

การเลือกกฎหมายของคู่สัญญา

1 ในเวลาที่คู่สัญญาได้ทำสัญญาหรือในภายหลัง  คู่สัญญาสามารถที่จะเลือกกฎหมายที่ใช้บังคับระหว่างกัน  โดยกฎหมายที่เลือกนั้น  สามารถก่อให้เกิดและการสิ้นสุดของสิทธิ  ในความเป็นเจ้าของและสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ โดยต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิของบุคคลที่สาม

 

2. An  agreement  of  parties  as  to the  selection  of  law  to  be  applicable  shall  be    expressly  stated  or  shall  clearly  ensure  from  the  terms  and  condiions  of  the  contract  or  the  complex  of  circumstances  of  the  case.

แปลว่า

2 การเลือกกฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญานั้น  ต้องแสดงเอาไว้อย่างชัดแจ้ง

3. Selection  of  applicable  law  made  by  parties  after  the  conclusion  of  a contract  shall  have  retroactive  effect  and  it  shall  be  deemed  valid ,  without  prejudice  for  the  rights  of  third  persons, begining  from  the  time  when  the  contract  was concluded.

แปลว่า

3 การเลือกกฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญาในภายหลัง  ย่อมมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่สัญญามีผลใช้บังคับ และมีผลใช้บังคับอยู่ในตัวเอง  ทั้งนี้ ต้องไม่ไปก่อให้เกิดความเสียหายต้อบุคคลที่สาม

 

4. The  parties  to  a contract may  select  applicable  law  both  for the  contract  as whole  and  for  specific  parts  thereof.

 

แปลว่า

 

4 คู่สัญญาในสัญญาอาจเลือกกฎหมายที่ใช้บังคับ  สำหรับทั้งหมดหรือในบางส่วนของสัญญา

5. If it ensues from the group of circumstances of a case that were in existence as of the time of selection of applicable law that the contract is actually connected with only one country the parties' selection of the law of another country shall not affect the imperative norms of the country with which the contract is actually connected.

แปลว่า

 

5 ถ้าผลที่ตามมาจากการเลือกกฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญา  เกี่ยวข้องกับประเทศเพียงประเทศเดียว  การเลือกกฎหมายโดยคู่สัญญาของประเทศนั้น  จะไม่มีผลกระทบต่อแบบบรรทัดฐาน  ของกฎหมายในอีกประเทศหนึ่ง  ซึ่งเป็นประเทศแห่งคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งArticle 1211. The Law Governing a Contract in the Case of Lack of Parties' Agreement on Applicable Law

แปลว่า  กฎหมายที่จะใช้บังคับกับสัญญาในกรณีที่คู่สัญญาไม่ได้เลือกไว้


1. Where there is no agreement of parties on applicable law, the contract shall be subject to the law of the country with which the contract has the closest relation.

แปลว่า  ในกรณีที่ไม่มีการเลือกกฎหมายโดยคู่สัญญา  ให้ใช้กฎหมายของประเทศที่มีความใกล้ชิดแห่งนิติสัมพันธ์มากที่สุด  มาใช้บังคับกับสัญญา

 


2. The law of the country with which a contract has the closest relation shall be deemed the law of the country where the party responsible for the performance under the contract of crucial significance for the content of the contract has its place of residence or main place of business, except as otherwise ensuing from the law, the terms or substance of the contract or the group of circumstances of the case in question.

แปลว่า

 2กฎหมายของประเทศที่มีความใกล้ชิดแห่งนิติสัมพันธ์มากที่สุดที่นำมาใช้กับสัญญา  คือ  กฎหมายของประเทศที่คู่สัญญาต้องปฎิบัติตามเนื้อหาในสัญญา  ซึ่งรวมถึงสถานที่  ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่  สถานประกอบการ  เว้นแต่จะมีกฎหมายหรือข้อความอย่างอื่นที่กำหนดไว้เป็นสำคัญในสัญญา

 


3. A party responsible for the performance under a contract of crucial significance for the content of the contract shall be a party which, in particular, is the following, except as otherwise ensuing from law, the terms or substance of the contract or the group of circumstances of the case in question: 1) a seller - in a sales contract;

แปลว่า

3 คู่สัญญามีหน้าที่รับผิดชอบในการปฎิบัติตามสัญญา  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ในเนื้อหาของสัญญา  ที่คู่สัญญามีหน้าที่เป็นการเฉพาะ ดังปรากฎตามสัญญา เช่น 1) ผู้ขาย  ในสัญญาซื้อขาย
2) a donor - in a donation contract;

ผู้บริจาค   ในสัญญาบริจาค
3) a lessor/landlord - in a lease;

ผู้ให้เช่า  ในสัญญาเช่า
4) a lender - in a contract of gratuitous use;
ผู้ให้ยืม  ใน สัญญายืมแบบไม่มีบำเหน็จ


5) a contractor - in a contract;

คู่สัญญา  ในสัญญา


6) a carrier - in a carriage contract;

ผู้ขนส่งสินค้า  ในสัญญารับขน


7) a forwarding agent - in a forwarding contract;

ตัวแทนซื้อขายสินในตลาดล่วงหน้า  ในสัญญาตัวแทนในตลาดซื้อขายล่วงหน้า


8) a lender (a creditor) - in a loan (credit) contract;

ผู้ให้กู้  ในสัญญากู้ยืมเงิน


9) a financial agent - in a case in action assignment financing contract;

ตัวแทนทางการเงิน  ในกรณีกระทำการโอนในสัญญาการเงิน


10) a bank - in a bank deposit contract and bank account contract;

ธนาคาร  ในบัญชีรับฝากเงิน


11) a custodian - in a custody contract;

ตัวแทนรับฝากหุ้น  ในสัญญารับฝากหุ้น


12) an insurer - in an insurance policy;

ผู้รับประกันภัย  ในสัญญาประกันภัย


13) an agent - in a contract of agency;

ตัวแทน  ในสัญญาตัวแทน


14) a commission agent - in a contract of commission agency;

นายหน้า  ในสัญญานายหน้าที่ได้ค่าคอมมิชั่น


15) an agent - in a contract of agency service;

ตัวแทน  ในสัญญาให้บริการ


16) a franchisor - in a contract of franchise;

ผู้ให้อนุญาต   ในสัญญาแฟรนไชส์


17) a mortgagor - in a mortgage contract;

ผู้รับจำนอง  ในสัญญาจำนอง


18) a surety - in a suretyship contract;

ผู้ค้ำประกัน  ในสัญญาค้ำประกัน


19) a licensor - in a licence contract.

ผู้อนุญาตให้ใช่สิทธิ  ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ


4. The law of the country with which the contract has the closest relation shall be as follows, except as otherwise ensuing from law, the terms or substance of the contract or the complex of circumstances of the case:

 แปลว่า  กฎหมายของประเทศซึ่งมีความใกล้ชิดแห่งนิติสัมพันธ์มากที่สุด  คือกฎหมายต่อไปนี้(ยกเว้น  ในเรื่องที่มีผลตามกฎหมาย  ข้อความหรือสาระสำคัญของสัญญาในกรณีพิเศษ)

 1) for a contract of independent building contractor work and a contract of independent design and prospecting contractor work - the law of the country where on the whole the results stipulated by the contract are created;

แปลว่า สำหรับในงานก่อสร้าง  และสัญญาออกแบบ รวมทั้งงานที่กำหนดในอนาคต  ให้ใช้กฎหมายของประเทศที่เกิดผลลัพธ์ของสัญญา


2) for a contract of general partnership - the law of the country where on the whole the activity of the partnership is pursued;

แปลว่า  สำหรับสัญญาหุ้นส่วนโดยทั่วไป  ให้ใช้กฎหมายของประเทศซึ่งสัญญาได้มีผลบังคับใช้


3) for a contract concluded by auction, tender or commodity market - the law of the country where the auction, tender is held or the commodity market is situated.

แปลว่า สำหรับสัญญาที่เกี่ยวกับการประมูล  การทำคำเสนอซื้อหรือสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า   ให้ใช้กฎหมายของประเทศที่ได้มีการประมูลหรือการซื้อขาย


5. A contract that has features of various types of contract shall be subject to the law of the country with which this contract as a whole has the closest relation, except as otherwise ensuing from law, the terms or substance of the contract or the group of circumstances of the case in question.

แปลว่า  สัญญาซึ่งมีความหลากหลายในรูปแบบ  ให้ใช้กฎหมายของประเทศ ซึ่งมีความใกล้ชิดกับนิติสัมพันธ์มากที่สุด  เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้


6. If internationally accepted trading terms are used in a contract it shall be deemed, unless there are directions to the contrary in the contract, that the parties have agreed on their application to their relations of business transaction usage designated by relevant trading terms.

แปลว่า   ถ้าสัญญานั้นมีการใช้ข้อความหรือถ้อยคำทางการค้าที่เป็นสากล   ให้ใช้กฎหมายที่ใช้บังคับเป็นไปตามนั้น  เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

จะเห็นได้ว่ากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ของประเทศรัสเซีย  ซึ่งถูกบรรจุไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง  ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกกฎหมาย ( choice  of  law ) ไว้ โดยให้ใช้เจตนาของคู่สัญญาเป็นหลัก  ถ้าหากไม่ได้กำหนดเอาไว้อย่างแจ้งชัด  ก็ให้ใช้กฎหมายที่มีความใกล้ชิดแห่งนิติสัมพันธ์มากที่สุด ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นกว่าการใช้  จุดเกาะเกี่ยวแบบสัญชาติ  หรือถิ่นที่สัญญาเกิด  อันเป็นจุดเกาะเกี่ยวที่ตายตัว  และเป็นแบบที่ประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นยังคงใช้อยู่  จึงอาจกล่าวได้ว่าหลักเกณฑ์ในการเลือกกฎหมายในกฎหมายขัดกันของประเทศรัสเซียมีความโดดเด่นมากกว่าและทันสมัยมากกว่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานเขียนของอมรินทร์

คำสำคัญ (Tags)#ประเทศไทย#ประเทศญี่ปุ่น#กฏหมายขัดกัน#หลักในการเลือกกฎหมาย#ประเทศรัสเซีย

หมายเลขบันทึก: 49992, เขียน: 13 Sep 2006 @ 23:06 (), แก้ไข: 08 Jun 2012 @ 01:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)