DRAFT THE CIVIL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION PART THREE SECTION VII.PRIVATE INTERNATIONAL LAW :ARTICLE 1253มีความเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ 2481 อย่างไร

  ติดต่อ

  กฎหมายที่บัญญัติโดยรัฐใด กฎหมายดังกล่าวก็ย่อมเป็นกฎหมายที่มีอำนาจเต็มในรัฐนั้น  

DRAFT THE CIVIL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION PART THREE SECTION VII.PRIVATE INTERNATIONAL LAW :ARTICLE 1253 มีความเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ 2481 อย่างไร ซึ่งARTICLE 1253 นั้นเป็นการกล่าวในเรื่องของ POWER OF ATTORNEY ซึ่งตามความเข้าใจของข้าพเจ้าคือคำว่าอำนาจในทางกฎหมายของพนักงานอัยการหรือทนายความนั้น ขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้นๆซึ่งก็แล้วแต่รายละเอียดของเรื่องเป็นกรณีๆไป แต่อย่างไรก็ตามอำนาจดังกล่าวไม่สามารถที่จะใช้ได้เป็นการทั่วไป หากว่ากฎหมายของรัสเซียนั้นมิได้บัญญัติเอาไว้ให้สามารถทำได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ 2481 ของประเทศไทยแล้ว เห็นว่ามีมาตราที่มีความคล้ายคลึงกับบทบัญญัติดังกล่าว คือ

มาตรา 3 ที่บัญญัติว่าเมื่อใดไม่มีบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นใดแห่งประเทศสยามที่จะยกมาปรับกับกรณีขัดกันแห่งกฎหมายได้ ให้ใช้กฎเกณฑ์ทั่วไปแห่งกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

มาตรา 5 ที่บัญญัติว่าถ้าจะต้องใช้กฎหมายต่างประเทศบังคับ ให้ใช้กฎหมายนั้นเพียงที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแห่งประเทศสยาม

มาตรา 8 ที่บัญญัติว่าในกรณีที่จะต้องใช้กฎหมายต่างประเทศบังคับ ถ้ามิได้พิสูจน์กฎหมายนั้นให้เป็นที่พอใจแก่ศาล ให้ใช้กฎหมายภายในของประเทศสยาม

ด้วยมาตราทั้งหลายที่ได้กล่าวมานั้นแสดงให้เห็นว่ากฎหมายที่บัญญัติโดยรัฐใด กฎหมายดังกล่าวก็ย่อมเป็นกฎหมายที่มีอำนาจเต็มในรัฐนั้นๆ  ดังนั้นการที่จะให้กฎหมายของรัฐอื่นให้มีผลในรัฐที่มิใช่รัฐตนเองนั้น การดังกล่าวจะกระทำได้ก็ต่อเมือรัฐเจ้าของดินแดนมีกฎหมายที่รับรองให้ยอมรับกฎหมายของรัฐอื่นด้วย ทั้งนี้ก็เป็นกรณีที่แสดงให้เห็นว่ากฎหมายเป็นการแสดงซึ่งอำนาจอธิปไตยแห่งรัฐนั้นๆนั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวบรวมงานเขียนและบทความวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลของพชร

หมายเลขบันทึก: 49989, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-08 17:11:20+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)