"ในการส่งผลงานทางวิชาการประกวดนี้ งานวิจัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการเขียนโครงร่างการวิจัย แล้วมาขอเงินไปทำวิจัย เพราะวิจัยที่ดี มีประโยชน์และใช้ได้จริงในงานประจำของเรานั้น ควรจะเป็นการรวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์จากข้อมูลที่มีอยู่ในงานประจำของเรา ซึ่งกำลังได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ เรียกว่า R2R หรือ Routine to Research ซึ่งผมได้พยายามเรียนรู้และเขียนออกมาเป็นงานวิจัยเพื่อเป็นตัวอย่างให้พวกเรา ได้ทดลองทำ งานที่ทำอยู่ทุกวัน ทุกระบบสามารถเขียนเป็นงานวิจัยได้ทั้งหมด ถ้าเราสนใจจะเขียน"

                     ตัดตอนมาจากเรื่องที่ผมแจ้งให้ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านตาก เมื่อ 13 กันยายน 2549ครับ