ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ : โรงพยาบาลบ้านตาก ( Success factors to Health promoting Hospital : Bantak Hospital )  

พิเชฐ  บัญญัติ*                             *โรงพยาบาลบ้านตาก จ.ตาก   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่อ                

วัตถุประสงค์ :  เพื่อศึกษาแนวทางและปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาโรงพยาบาลบ้านตากสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (Health promoting hospital                

วิธีการศึกษา : เป็นการวิจัยปฏิบัติการ (Action research) โดยการสังเกต สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลบ้านตากร่วมกับการศึกษาจากเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ในช่วงปี 2540-2548                

ผลการศึกษา :   โรงพยาบาลบ้านตากมีแนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเป็นของตนเองแต่มีกิจกรรมและผลการดำเนินงานที่สอดคล้องไปกับเกณฑ์การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ มีการมองเรื่องของสุขภาพแบบองค์รวม ไม่เน้นแค่การรักษาโรคแต่เน้นในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและเชาว์ปัญญา ผลักดันการดำเนินกิจกรรมสุขภาพด้วยยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับปัญหาของชุมชน ให้บริการที่เน้นให้ประชาชนดูแลตนเองได้ เลือกการดูแลรักษาตนเองรวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ได้มีส่วนตัดสินใจในกิจกรรมที่แต่ละคนรับผิดชอบ เน้นผลลัพธ์มากกว่าตัวกิจกรรมที่ทำ กำหนดพื้นที่รับผิดชอบทั้งอำเภอร่วมกับสถานีอนามัยดูแลทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย  มีการจัดบริการทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชนแบบผสมผสานทั้งบริการส่วนบุคคล บริการกลุ่มคนและบริการชุมชน  มีกิจกรรมที่เหมาะกับบริบทของชุมชนและสร้างนวัตกรรมในการบริการ มีการทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลและในชุมชน เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบัติและประเมินผลร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีเครือข่ายกับโรงเรียน วัด ชุมชนและส่วนราชการกับเอกชนในพื้นที่และมีการตั้งเป้าหมายที่ยั่งยืนและสมดุลในระยะยาว                 

สรุป :   ปัจจัยสำคัญในการมุ่งสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมี 9 ปัจจัยคือFocus on Health (มุ่งเน้นสุขภาวะ) Strategic driven(นำพาด้วยกลยุทธ์) Empowerment(ฉุดด้วยการเสริมพลัง) Citizen and Community focus(มุ่งหวังประชาชนและชุมชน) Service and Process Management(เปี่ยมล้นการจัดการ) Creativity and Innovation (สร้างสรรค์นวัตกรรม)  Teamwork and Commitment (ทำด้วยทีมที่มุ่งมั่น) Participation (สานฝันอย่างมีส่วนร่วม) Sustainability(รวมพลังอย่างยั่งยืน) ซึ่งรวมเรียกปัจจัยเหล่านี้ว่าการจัดการสร้างเสริมสุขภาพทั่วทั้งองค์กร(Total Healthy Management) ที่โรงพยาบาลต่างๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาได้

คำสำคัญ : การสร้างเสริมสุขภาพ, ผสมผสาน, องค์รวม, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ