วันนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาวลัยอลงกรณ์  มาจัดทีมงานเพื่อการศึกษา  เป็นการรวมกันทำงานเป็นทีม  มีความสามัคคีกันเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย  ก็เป็นวิชาหนึ่งที่เขาเรียนและต้องลงมือปฏิบัติด้วย  ก็มาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและก็น้ำแข็งใส  พร้อจัดกิจกรรมมีของขวัญของฝากเยอะมาก