ครูมีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมกันผลิตสื่อการเรียนการสอนเรื่องโครงสร้างของเซลล์  โดยมีขั้นตอนที่สำคัญที่นักเรียนต้องดำเนินการคือ

การประชุมร่วมกันวางแผนการทำงาน

นำวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาผลิตโครงสร้างต่างๆภายในเซลล์