วันนี้ ได้มีโอกาสมาสมัครเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งดิฉันจะนำความรู้ สาระที่ได้จากการทำงาน และความรู้จากประสบการณ์ตรงที่พบมาพูดคุยกับเพื่อน ๆ  ซึ่งคราวหน้าจะนำข้อคิด และเรื่องดี ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น มาเล่าสู่กันฟัง