เมื่อวันที่  8 ก.ย 49  คุณหมอชยนันท์ได้เชิญเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ของงานเวชสถิติทั้งหมด เพื่อพัฒนางานระบบข้อมูลของสถาบัน

เนื้อหาสาระในการประชุม -:

1. การเก็บข้อมูลผู้ป่วยนอกใน HOMC ควรครบถ้วน 100 % ส่วนเรื่องความถูกต้องในการให้รหัสโรค จะทำการ Audit ต่อไป

2. ทุกแผนกของห้องตรวจควรมีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลครบทุกแผนก  ปัจจุบันยังมีหน่วยงาน  ENT  , SUR , ER ที่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำหน่วยงาน สำหรับ Code โรค คงต้องใช้คนเพิ่ม

3. แฟ้มของผู้ป่วยทุกราย  ต้องได้รับการบันทึกรหัสโรคก่อนออกจากห้องตรวจ  กรณีที่ให้รหัสไม่ได้ จะกำหนดรหัสโรคให้ลง Com ไว้ก่อนเพื่อป้องกันข้อมูลไม่ครบ และจะติดตามแฟ้มมาแก้ไขโรคใหม่ให้ถูกต้อง

4. เจ้าหน้าที่ประจำแผนกต่างๆ ไม่ต้องหมุนเวียนให้ประจำอยู่ที่เดิม เพื่อจะได้มีความชำนาญในการให้รหัสโรคของแผนกนั้นๆ

5. กรณีที่มีเจ้าหน้าที่ของแผนกอื่นขาดหรือลา ให้เจ้าหน้าที่แผนกอายุรกรรม เวียนไปแทน

6. การให้รหัสโรค ยังพบความผิดพลาดคือให้รหัสโรคไม่ถูกต้อง ทุกคนต้องพยายามเรียนรู้เพิ่มเติม ต่อไปจะมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการให้รหัสให้ถูกต้อง

7. การปรับอัตราจ้างให้สำหรับ Coder  ถ้าใครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถสอบผ่านเกณฑ์ จะได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่ม

8. การอนุมัติสิทธิในการรักษาของผู้ป่วย ปกติห้องบัตรเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะพบปัญหาบ่อย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่พอและไม่มีความรู้ในเรื่องสิทธิต่างๆ น่าจะมีหน่วยงานที่มาช่วยรับผิดชอบในการอนุมัติสิทธิผู้ป่วยด้วย

9. หนังสือคู่มือการให้รหัสโรคมีไม่เพียพอ และชำรุด ในปี 2550 จะทำเรื่องขอ Cerox เพิ่มใหม่จำนวน 4 ชุด

ได้คุณหมอชยนันท์มาเป็นแกนนำทำให้ดิฉันและน้องมีไฟ ที่จะลุยต่อไป  ซึ่งก็เป็นความหวังของท่านผอ. ที่อยากเห็นข้อมูลใน HOMC นำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เสียที หลังจากที่พัฒนากันมายาวนาน  ขอฝากความหวังไว้กับคุณหมอชยนันท์ และพี่ๆ น้องๆ ด้วย ต่อไปเราคงได้ใช้ประโยชน์จาก IT ได้คุ้มค่าเสียที