บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการ

ชื่อเรื่อง       รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน

                   โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2554

ผู้ประเมิน    ภาวินี  แก้วดี

ปีที่รายงาน  2555

……………………………………………………………………………………………………..

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

ปีการศึกษา 2554     มีวัตถุประสงค์  ดังนี้

  1. เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation)โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2554   
  2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น  (Input Evaluation)โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2554
  3. เพื่อประเมินกระบวนการ  (Process Evaluation) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2554
  4. เพื่อประเมินผลผลิต  (Product Evaluation) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2554

                       4.1 ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ

                       4.2 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการ

กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 284 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา 10 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 11 คน ครู 29 คน และนักเรียน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางประมาณค่าขนาดกลุ่มตัวอย่างของเคร็จซีและมอร์แกน จำนวน 234 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เครื่องมือที่ใช้ประเมินคือ  แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  5ระดับ จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 แบบประเมินสภาพแวดล้อม ฉบับที่ 2 แบบประเมินปัจจัยเบื้องต้น ฉบับที่ 3 แบบประเมินกระบวนการดำเนินงาน ฉบับที่ 4 แบบประเมินผลผลิตของโครงการ และฉบับที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ทุกฉบับผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยมีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่  0.79-0.94

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย ( )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)

สรุปผลการประเมิน

1.ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโครง โดยการประเมิน 2 ตัวชี้วัด ตามความคิดเห็น ของ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู  โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.70, S.D.= .35 )   ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นตัวชี้วัด ดังนี้

1.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.62, S.D.= .47 )   ผ่านเกณฑ์การประเมิน

1.2 ความต้องการจำเป็นของโครงการ พบว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.78, S.D.= .38 )   ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2.ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการตามความคิดเห็นของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู โดยรวมมีความเพียงพอ ความพร้อมอยู่ในระดับมาก ( = 4.15, S.D.= .42 )  ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.31, S.D.= .47 )     ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ โดยการประเมิน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

                   4.1 ประเมินผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามความคิดเห็นของครู  อยู่ในระดับมาก  ( = 4.48, S.D.= .48 )   ผ่านเกณฑ์การประเมิน

      4.2  ความพึงพอใจที่มีต่อการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร  ปีการศึกษา 2554 ในรูปด้านแบบการจัดกิจกรรม  ด้านบรรยากาศในการจัดกิจกรรม และด้านประเภทของการจัดกิจกรรม ตามความคิดเห็นของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และนักเรียน โดยรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.60, S.D.= .33 ) ผ่านเกณฑ์การประเมิน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทั้ง 3 ด้าน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกัน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

คำสำคัญ (Tags)#การประเมินโครงการ#รักการอ่าน#บทคัดย่อ

หมายเลขบันทึก: 496129, เขียน: 26 Jul 2012 @ 21:39 (), แก้ไข: 01 Oct 2012 @ 21:14 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)