ค่านิยมในการปฏิบัติราชการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

  ติดต่อ

  ทัศนะของการมีค่านิยมในการปฏิบัติราชการ  

ทัศนะของการมีค่านิยมในการปฏิบัติราชการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางจะส่งผลต่อท่านและสังคมประเทศชาติอย่างไร ผมคิดว่าค่านิยมของสังคมเป็นการจัดรูปแบบความประพฤติของสังคมทั้งค่านิยมที่มีอยู่เดิมซึ่งถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเช่นความกตัญญูรู้คุณ การตอบแทนบุญคุณ การอ่อนน้อมถ่อมตน มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ แต่ในปัจจุบันนี้การเปลี่ยนแปลงย่อมเป็นไปตามยุคสมัย ค่านิยมบางอย่างก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมดเช่นการยอมรับผู้อาวุโส หรือการยอมรับความร่ำรวยมากกว่าความดีงามของบุคคล ค่านิยมที่ฟุ้งเฟ้อ เน้นวัตถุนิยม ไม่สามารถนำมาใช้ในปัจจุบันได้เพราะไม่มีความเหมาะสม ฉะนั้น เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิผล ต้องมีคุณธรรม เป็นที่เชื่อถือของประชาชน ต้องมีค่านิยมที่สอดคล้องกับงานตามยุคสมัย เน้นความสามารถและผลงาน ความสุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบ กล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อส่วนรวมซื่อสัตย์สุจริต รักการบริการ ไม่เลือกปฏิบัติ จะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพประชาชนได้รับบริการที่ดีสังคมจะมีเสถียรภาพมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blog ทำให้ผู้คนสามารถเขียนถึงเรื่องราวและบทความต่าง ๆ ได้ง่ายดังใจนึก

หมายเลขบันทึก: 49601, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-14 21:14:42+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #พงษ์กฤษณ์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)