ระบบกล้ามเนื้อ                การทำงานของระบบโครงกระดูกเพียงระบบเดียว ไม่สามารถทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ ต้องอาศัยการทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อซึ่งจัดได้ว่าเป็นแหล่งพลังงานกล เพราะเมื่อกล้ามเนื้อหดตัว ย่อมทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของสัตย์ กล้ามเนื้อของสัตย์มีกระดูกสันหลังมีหลายประเภท กล้ามเนื้อของสัตย์มีกระดูกสันหลังแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือกล้ามเนื้อยึดกระดูก กล้ามเนื้อหัวใจและกล้ามเนื้อเรียบ ดังนี้กล้ามเนื้อยึดกระดูก (skeletal muscle)                เป็นกล้ามเนื้อที่เกาะติดกับกระดูก เช่น กล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อขา ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยตรง เมื่อนำเซลล์กล้ามเนื้อเหล่านี้มาศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์จะมองเห็นเป็นแถบลาย สีอ่อนสีเข้มสลับกันเห็นเป็นลาย เซลล์ของกล้ามเนื้อนี้มีลักษณะเป็นทรงกระบอกยาว แต่ละเซลล์มีนิวเคลียสตรงริมเซลล์                การทำงานของกล้ามเนื้อยึดกระดูกนั้นถูกควบคุมโดยระบบประสาทโซมาติก ดังนั้นการทำงานของกล้ามเนื้อชนิดนี้ ร่างกายสามารถบังคับได้ หรืออาจกล่าวว่าอยู่ในอำนาจจิตใจกล้ามเนื้อหัใจ(cardiac muscle)                เซลล์มีรูปร่างเป็ฯทรงกระบอก แต่สั้นกว่าเซลล์กล้ามเนื้อยึดกระดูกและเห็นเปนลายเช่นเดียวกัน แต่ตอนปลายของเซลล์มีการแตกแขนงและเชื่อมโยงติดต่อกันกับเซลล์ข้างเคียง                การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนวัติ ดังนั้นร่างกายไม่สามารถบังคับได้ จึงเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่นอกอำนาจจิตใจ นิวเคลียสอยู่กลางเซลล์กล้ามเนื้อเรียบ(smooth muscle)                เป็นกล้ามเนื้อที่พบอยู่ภายในอวัยวะภายนอก เช่น ผนังกระเพาะอาหาร ผนังลำไส้ ผนังหลอดเลือด และม่านตา เป็นต้น กล้ามเนื้อเหล่านี้ประกอบด้วย เซลล์ที่มีลักษณะยาว หัวท้ายแหลม แต่ละเซลล์มี 1 นิวเคลียส ไม่มีลายพลางขวาง                การทำงานของกล้ามนื้อเรียบถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนวัติ เช่นเดียวกับกล้ามเนื้อหัวใจ