พลังงานแสงอาทิตย์ ( Solar Cell )

                ลักษณะการทำงานของระบบเซลล์แสงอาทิตย์  จะเกิดขึ้นเมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาศูนย์ฯ  เซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดจะผลิตไฟฟ้ากระแสตรงผ่านระบบควบคุมเข้าเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับจ่ายเข้าระบบไฟฟ้าภายในศูนย์ฯ ใช้กำลังไฟฟ้าน้อยกว่ากำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์  กำลังไฟฟ้าส่วนเกินจะจ่ายผ่านมิเตอร์  จำหน่ายไฟฟ้าให้กับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ในช่วงที่ไม่มีแสงอาทิตย์หรือเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กำลงัไฟฟ้าสูงกว่ากำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ จะนำกำลงัไฟฟ้าส่วนขาดจากระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่านมิเตอร์ซื้อไฟฟ้ามาใช้ภายในอาคารเหมือนปกติ

                การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ เสียง และน้ำ เพราะไม่มีการเผาไหม้มีการบำรุงรักษาน้อย เพราะระบบการทำงานง่ายไม่ซับซ้อน พลังงานไฟฟ้าที่ได้สามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและที่สำคัญพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมีอยู่ไม่หมดสิ้น หากสามารถนำมาผลิตไฟฟ้าจ่ายให้ราษฎรในพื้นที่ชนบทห่งไกลจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชนบท และอนาคตหากสามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์ทดแทนเชื้อเพลิงต่างๆ ได้อย่างจริงจังแล้ว ก็จะช่วยลดปัญหาด้านพลังงานของประเทศ และยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ของประเทศชาติโดยส่วนรวม

                ส่วนในเรื่องการดูแลรักษาระบบ กฝผ. จะจัดทำคู่มือให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้เกิดความชำนาญจนสามารถที่จะดูแลรักษาระบบฯได้ กฟผ. ก็จะมอบให้ทางศูนย์ฯเป็นผู้รับผิดชอบและดูแลระบบต่อไปนอกจากนี้ กฝผ.จะขอความร่วมมือจากทางศูนย์ฯ ให้ช่วยเก็บข้อมูลให้ กฝผ. ด้วยเพื่อจะนำมาเป็นข้อมูลในการประเมินผลการใช้งานของระบบฯ ต่อไป

                สำหรับงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ กฟผ. ได้รับอนุมัติจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ( สพช. ) เป็นจำนวนเงิน 5 , 295 , 000 บาท ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการ เนื่องจากเป็นโครงการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยตรง

  พิพัฒน์   หงษ์ลดารมภ์

            ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงโครงการฯนี้ว่า นอกจาก กฝผ. จะเข้าร่วมเฉลิมพระเกียรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แล้วยังถือว่า กฟผ. จะได้รับประโยชน์ทางด้านมวลชนสัมพันธ์ เพราะจากสถิติของแต่ละศูนย์ฯ มีผู้สนใจเข้าไปศึกษาดูงานในแต่ละปีประมาณ  20 , 000 -30 , 000 คน ถ้ารวมทุกศูนย์แล้วจะมีจำนวนมากถึง 200 , 000 คน ซึ่งคาดว่าจะเป็นการช่วยเผยแพร่เทคโนโลยีด้านเซลล์แสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนอื่นๆให้กับผู้ที่สนใจ สมดังเจตนารมณ์ของพระองค์ท่านที่ต้องการให้ศูนย์ศึกษาเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่ทุกคนสามารถเข้ามาสัมผัสได้

                คว่มมุ่งหวังของโครงการคงไม่เพียงแค่การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เท่านั้น กฟผ. ตระหนักดีว่าการผลิตไฟฟ้าภายใต้เชื้อเพลิงสะอาด และนำพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ ย่อมเป็นการพัฒนาไฟฟ้าที่ยั่งยืน และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

                วันนี้... แม้เป็นเพียงการเริ่มต้นในการนำพลังงานความร้อนจากเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า ในโครงการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและในอนาคต กฟผ. พร้อมที่จะผลักดันโครงการนี้ให้แพร่หลายไปสู่ชุมชนอื่นให้มากขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริต่อไป