นำก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้ก่อนค่า           คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต ผู้อำนวยการสถาบันปิโตเลียมแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงสถาณการณ์ปิโตเลียมในประเทศไทยว่า ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศไทยจะสามารถใช้ได้อีก 17 ปีข้างหน้า ระหว่างนี้ควรนำก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ เนื่องจากประเมินแนวโน้มการใช้พลังงานของโลกในอีก 30 ปี ข้างหน้าจะเปลี่ยนไปใช้ไฮโดรเจนมากขึ้นและก๊าซธรรมชาติน้อยลง จึงควรสร้างมูลค่าเพิ่มของก๊าซธรรมชาติแทนที่จะรอไปใช้ในอนาคต ขณะที่ยังต้องนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างชาติจนทำให้สูญเสียเงินตราต่างประเทศเมื่อถึงตอนนั้นอาจไม่ไช่พลังงานที่สำคัญอีกต่อไป                ที่ผ่านมาน้ำมันถือเป็นเชื้อเพลิงที่สำคัญแต่ปัจจุบันเริ่มหันมาใช้ก๊าซธรรมชาติและก๊าซหุ้งต้มเพราะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การสำรวจ ผลิต การขนส่งและการใช้ประโยชน์ ทั้งใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะและเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ถึงแม้ว่าไทยจะมีก๊าซธรรมชาติเพียงพอใช้ได้อีก 17 ปีข้างหน้า แต่ก็ควรสร้างให้เกิดมูลค่าและใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด เพราะอนาคตอาจไม่มีค่าแล้ว  เนื่องจากแนวโน้มการใช้พลังงานจะเน้นไฮโดรเจนมากขึ้น