เพิ่มพูนตนเอง

Fareeda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การยอม ตัด จัยยย

ในสังคมโลก ณ ปัจจุบันสิ่งต่างๆล้วนมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา เราต่างก้อต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนหมู่มาก ล้วนแล้วแต่ย่อมต้องมีความสอดคล้องและความขัดแย้งกัน ต่างต้องอาศัยหลักการของเหตุและผลมาทำการหักล้างแล้วจึงก่อให้เกิดความสามัคคี  การหลอมเป็นหนึ่งซึ่งต่างก้อมีอุดมการณ์ที่สอดคล้องกัน ดิฉันจึงนึกถึง หลักการยอมรับ ของ ROGER and SHOEMAKER ที่ว่ามีกระบวนการยอมรับที่ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่แสดงออกมาถึงการยอมรับนำไปปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 การรับรู้ ( Awareness ) เป็นขั้นแรกที่จะนำไปสู่การยอมรับ อาจเป็นสิ่งที่ใหม่ๆ ยังไม่ค่อยมีความลึกซึ้งในเนื้อหาหรือคุณประโยชน์ต่างๆ 

ขั้นที่ 2 สนใจ ( Interst stage ) เป็นขั้นที่เริ่มมีความสนใจ หาความรู้กับสิ่งที่ใหม่ เพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรากฐานเดิมของผู้ป่วย

ขั้นที่ 3 ประเมินค่า ( Evaluation stage ) เป็นขั้นที่มีการไตร่ตรองถึงประโยชน์และวิธีการนำมาใช้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ว่าต่อตนเองหรือไม่มากน้อยเพียงใด เสี่ยงมั้ย 

ขั้นที่ 4 ทดลอง ( Trail stage ) เป็นขั้นที่ใช้วิทยาการใหม่ๆนั้น กับสถานการณ์ตนเองเป็นการทดลองบางส่วนก่อนเพื่อได้ดูว่าผลลัพธ์ และประโยชน์ที่ได้ว่าดีจริงอย่างที่คิดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จะมีผลต่อการตัดสินใจที่จะปฏิเสธหรือยอมรับต่อไป

ขั้นที่ 5 ยอมรับ( Adoptation stage ) เป็นขั้นที่เค้ารับเอาวิทยาการใหม่ๆนั้นมาใช้ปฏิบัติเป็นอย่างดี หลังจากที่ได้ทดลองแล้วเกิดเห็นชอบ ยอมรับในสิ่งนั้น

 

และในส่วนของการตัดสินใจนั้นมี 5 ขั้นตอน คือ

ขั้นที่ 1 ขั้นความรู้ ( Knowledge stage )

ขั้นที่ 2 ขั้นแนวโน้มจิตใจ ( Persuasion stage )

ขั้นที่ 3 ขั้นการตัดสินใจ ( Decision stage )

ขั้นที่ 4 ขั้นลงมือปฏิบัติ ( Implementation stage )

ขั้นที่ 5 ขั้นยืนยันการปฏิบัติการ ( Confirmation stage )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  แนวคิด ทฤษฎี การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

5 ขั้นตอน ที่เยี่ยมมากในการตัดสินใจ ==> ดีและมีประโยชน์มากๆๆเลยนะคะ - Knowledge Stage - Persuadion Stage - Decision Stage - Implementation - Confirmation

ขอบคุณมาก สำหรับบทความดีดีนี้นะคะ