วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารการจัดการเศรษฐกิจพอเพียง 

รายการประเมินด้านที่ 3  ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 องค์ประกอบ 15  ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 

องค์ประกอบที่ 1 การแนะแนวระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

องค์ประกอบที่ 2 กิจกรรมนักเรียน

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์